Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu są kontynuacją obencych rozwiązań zawartych w rozporządzeniu ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. Nr 244, poz. 1800).

W związku z koniecznością implementacji do przepisów o VAT zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług w zakresie nowych zasad określania od 1 stycznia 2015 r. miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, resort finansów przygotował nowe przepisy. Zmianie uległ pkt 9 w załączniku do rozporządzenia.

W projekcie określono jakie informacje powinien zawierać wniosek podatnika ubiegającego się o zwrot podatku od wartości dodanej w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług lub w odniesieniu do zaimportowanych przez niego towarów wykorzystywanych do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju oraz sposób opisu niektórych informacji, warunki i termin składania wniosków.

W celu ubiegania się o zwrot podatku podatnik obowiązany jest złożyć wniosek za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego i przy pomocy środków komunikacji elektronicznej w terminie nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy wniosek.

W załączniku do projektowanego rozporządzenia zawarte są szczegółowe informacje jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku wraz ze sposobem opisu niektórych informacji.