Realizacja przez naczelnika urzędu skarbowego zadania jakim jest pobór podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy, a także w zakresie poboru należności celnych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów, może być wykonywana przy użyciu wspólnego rachunku bankowego, w odniesieniu do określonego rodzaju należności.

Należnościami pieniężnymi obsługiwanymi przy użyciu wspólnego rachunku bankowego są należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej i grzywny nałożone w drodze mandatu karnego na podstawie przepisów Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, których pobór należy do właściwości naczelnika urzędu skarbowego.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 302) wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów