Umowa uaktywniająca zawierana jest między dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej tj. między nianią a rodzicem dziecka, stąd przychód uzyskany przez nianię zaliczany jest do przychodów z innych źródeł (por. art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Rodzic nie jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu umowy zawartej z nianią, co oznacza, że nie ma on obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Niania może jednak podjąć decyzję o wpłacaniu zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli niania dokona wpłaty zaliczki w trakcie roku podatkowego, to jest zobowiązana do wpłacania kolejnych zaliczek od dochodów uzyskanych z tego tytułu w następnych miesiącach, aż do końca tego roku podatkowego.

Do uzyskanego przez nianię dochodu stosuje się najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej, czyli 18 proc. przy obliczaniu zaliczki na podatek. Niania może stosować także wyższą stawkę podatkową wynoszącą 32 proc.

Po zakończeniu roku podatkowego niania jest obowiązana złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych dochodów - PIT-36.