Centralna ścieżka projekcji inflacji zawarta w raporcie NBP zakłada, że inflacja w 2008 roku wyniesie 4,3 proc., w 2009 4,7 proc. i 3,2 proc. w 2010 roku. Eksperci NBP oceniają, że na tempo wzrostu inflacji w przyszłym roku w istotnym stopniu wpłynie wysokie tempo wzrostu cen żywności i nośników energii. „Osłabienie presji inflacyjnej wiążącej się ze spadkiem cen na rynkach światowych, w tym cen surowców rolnych i energetycznych, zaznaczy się wyraźnie dopiero w końcu horyzontu projekcji, ze względu na działające w przeciwnym kierunku wcześniejsze umocnienie kursu dolara amerykańskiego" - napisano w raporcie NBP.

Zdaniem ekspertów, pomimo istotnej korekty cen ropy naftowej i gazu ziemnego w ostatnich kwartałach bieżącego roku, w horyzoncie projekcji ceny surowców energetycznych na rynkach światowych nadal będą kształtowały się na wyższych poziomach niż w latach ubiegłych.

„Wysoki poziom cen surowców energetycznych, przy umiarkowanej deprecjacji kursu złotego względem euro do poziomu około 3,50, a następnie jego stabilizacji i wyraźnie słabnącym kursie euro wzglądem dolara, przełoży się na wzrost cen importu i kosztów produkcji, a także bezpośrednio na ceny paliw i energii elektrycznej wchodzących w skład koszyka cen towarów i usług konsumpcyjnych" - oceniają eksperci NBP.

Przyspieszenie inflacji bazowej

Ponadto zgodnie z centralną ścieżką projekcji, w pierwszych kwartałach przyszłego roku, ze względu na istotny wzrost kosztów pracy, przyspieszy także inflacja bazowa. Natomiast od połowy 2009 roku następować będzie stopniowa redukcja presji kosztowej ze strony rynku pracy i spadek inflacji bazowej.

Spowolnienie tempa wzrostu PKB w Polsce

Ścieżka centralna PKB wskazuje na spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego do poziomu poniżej 3 proc. r/r w 2009 roku, a następnie na łagodny wzrost do prawie 4 proc. w następnym roku. „Tempo wzrostu PKB do końca 2009 roku będzie utrzymywało się poniżej dynamiki produktu potencjalnego. Będzie to efektem zarówno silnego osłabienia zagregowanego popytu, jak i wysokiej ponad 5-procentowej dynamiki produktu potencjalnego, w pierwszych kwartałach projekcji" - napisano w raporcie NBP.
Z projekcji wynika także, że deficyt na rachunku obrotów bieżących w 2009 roku wyniesie 4,5 proc. PKB, w następnym roku utrzyma się na zbliżonym poziomie.

Decyzja o euro ważna dla tempa konwergencji stóp

Według NBP, decyzja dotycząca daty przystąpienia do strefy euro i przyjęcia wspólnej waluty, a także tryb jej podejmowania, mogą istotnie wpłynąć na tempo konwergencji stóp procentowych oraz stabilność kursu walutowego. „Zmienność stóp procentowych oraz kursu, związane z przebiegiem procesu integracji monetarnej, mogą z kolei wpływać na zjawiska realne i przebieg procesów inflacyjnych" - napisano w raporcie.

Jak oceniają eksperci NBP, zapowiedziom rządu dotyczącym możliwie szybkiego wprowadzenia euro w Polsce, powinno towarzyszyć dążenie do spełnienia w najbliższych latach kryteriów fiskalnych z Maastricht. Spójnie z projektem budżetu na 2009 roku w projekcji przyjęto ograniczenie dynamiki wydatków bieżących sektora finansów publicznych. „Brak realizacji planów ograniczenia deficytu oraz zadłużenia sektora finansów publicznych, może zmniejszyć wiarygodność deklaracji rządu i wpłynąć na niekorzystne zmiany nastawienia inwestorów oraz osłabienie kursu złotego" - napisali przedstawiciele NBP w raporcie.