Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

W lutym 2016 r. złożyłam do urzędu skarbowego pismo o wyborze formy wpłacania zaliczki w formie uproszczonej w 2016 r. Kwotę zaliczki ustaliłam na podstawie dochodu z 2015 r. Urząd skarbowy twierdzi, że powinnam zaliczkę ustalić na podstawie dochodu z 2014 r., ponieważ nie złożyłam zeznania za 2015 r. i nie mogą tego sprawdzić. Pismo o formie uproszczonej i zeznanie złożyłam w dniu 19 stycznia 2016 r.

Czy postąpiłam prawidłowo?

Odpowiedź:

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy płaconej w formie uproszczonej ustala się co do zasady na podstawie zeznania podatkowego złożonego w poprzednim roku podatkowym. W przypadku ustalania wysokości zaliczki w formie uproszczonej za rok 2016 r. zeznaniem podatkowym złożonym w poprzednim roku podatkowym będzie zeznanie złożone w roku 2015 za rok 2014 r. De facto więc wysokość uproszczonych zaliczek za rok 2016 ustala się na podstawie dochodów z roku 2014.

Wysokość uproszczonych zaliczek ustalana jest na jeden rok podatkowy. Jeżeli więc podatnik z tej formy opłacania zaliczek nie zrezygnuje, to rokrocznie wysokość ta będzie ustalana na nowo.

Uzasadnienie:

Jak wynika z art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej odpowiednio od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w rocznym zeznaniu złożonym:

1) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo

2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata – jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Stosownie więc do powołanych przepisów wysokość zaliczki na podatek dochodowy płaconej w formie uproszczonej ustala się co do zasady na podstawie zeznania podatkowego złożonego w poprzednim roku podatkowym. W przypadku ustalania wysokości zaliczki w formie uproszczonej za rok 2016 r. zeznaniem podatkowym złożonym w poprzednim roku podatkowym będzie zeznanie złożone w roku 2015 za rok 2014 r. De facto więc wysokość uproszczonych zaliczek za rok 2015 ustala się na podstawie dochodów z roku 2014.

Zgodnie z art. 44 ust. 6c pkt 2 u.p.d.o.f. podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy. Wysokość uproszczonych zaliczek ustalana jest zatem na jeden rok podatkowy. Jeżeli podatnik z tej formy opłacania zaliczek nie zrezygnuje, to rokrocznie wysokość ta będzie ustalana na nowo.

Krzysztof Kamiński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 4.03.2016 r.