Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Kosztem uzyskania przychodów są między innymi odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne).

Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, a także inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi. Środki trwałe muszą być sprawne technicznie i zalegalizowane prawnie w formie stosownych uprawnień, homologacji i pozwoleń na użytkowanie z przewidywanym okresem ich używania dłuższym niż rok. Amortyzacji podlegają również niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, czyli nakłady poniesione na obcy środek trwały, który jest wykorzystywany na cele prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy.

Czytaj również: Stosowanie VAT marży przy WNT dzieł sztuki - wyrok TSUE >>

 


Dzieło sztuki powstałe w obcym środku trwałym 

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego zwróciła się samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, działająca we własnym imieniu i na własny rachunek, która samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Poza tym jako czynny podatnik VAT samorządowa instytucja kultury nie podlega centralizacji VAT, bowiem w ramach swojej działalności wykonuje czynności zarówno niepodlegające opodatkowaniu VAT, zwolnione z opodatkowania jak i opodatkowane VAT. Zgodnie z treścią obowiązującego na terenie gminy jako jednostki samorządu terytorialnego statutu, przedmiotem działania instytucji jest promocja gminy zarówno w kraju jak i za granicą oraz upowszechnianie kultury, w szczególności w zakresie działalności bibliotekarskiej, kultury fizycznej i rekreacji w gminie. Do zadań samorządowej instytucji kultury należy organizacja i prowadzenie imprez oraz przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, artystycznym, rekreacyjnym, turystycznym, społecznym, patriotycznym, religijnym, sportowym, gospodarczym i szkoleniowym. Z kolei do form organizacji tego typu przedsięwzięć instytucja zalicza prowadzenie seminarium, konferencji, warsztatów, kursów, prelekcji (także w zakresie obsługi technicznej). Ponadto istotne znaczenie ma inicjowanie i organizacja przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-historycznym ukierunkowanych na zwiększenie oferty turystycznej poprzez tworzenie i dbanie o szlaki i ścieżki historyczne, a także organizację wystaw i doposażenie fortów.

Jak wynika z wniosku, instytucja w ramach dofinansowania środków uzyskała dotację na realizację projektu, którego głównym założeniem było wykonanie muralu upamiętniającego wydarzenia z początku września 1939r., które wówczas rozegrały się na terenie gminy. W połowie 2023r. ze zleceniobiorcą - firmą mającą przygotować podłoże pod mural została podpisana umowa, zgodnie z którą do zakresu niezbędnych robót zaliczono czyszczenie powierzchni, wyrównanie nierówności, zlikwidowanie grzybów i pleśni, także ugruntowanie powierzchni. Następnie umownie zlecono sporządzenie projektu i wykonanie muralu wykonawcy, który jako autor miał przenieść na zamawiającego wszelkie prawa majątkowe do wykonanego dzieła i który uzyskał zgodę na wykonanie muralu na ścianie hali widowiskowo-sportowej od gminy jako właściciela wskazanego budynku. Z końcem sierpnia instytucja przyjęła do użytkowania mural, na którego wartość złożyła się kwota zapłacona firmie przygotowującej podłoże jako części składowej muralu i kwota zapłacona za wykonanie dzieła.

Mural nie podlega amortyzacji

Wnioskodawca wychodził z założenia, że mural jako dzieło sztuki powstałe w obcym środku trwałym nie podlega amortyzacji, dlatego w dniu przyjęcia na stan został zaewidencjonowany na fundusz instytucji kultury. Jego zdaniem, mural stanowi całościowy i syntetyczny wytwór artystyczny o określonym sensie, charakteryzujący się wysokimi walorami estetycznymi. Poza funkcją estetyczną może pełnić również funkcję wychowawczą, poznawczą, użytkową lub religijną. Jego twórcą jest człowiek, bo bez autora nie ma dzieła sztuki. Mural stara się ukazać za pomocą określonej konwencji pewną rzeczywistość fizyczną lub psychiczną. Wnioskodawca wskazał, że dzieło to powstało na obcym środku trwałym, ale spełnia wszelkie kryteria środka trwałego i dzieła sztuki. Przewidywany minimalny okres użytkowania muralu wynosi 5 lat.

Ustawodawca w art. 16c pkt 3 ustawy o CIT wprost wskazał, że amortyzacji nie podlegają dzieła sztuki i eksponaty muzealne - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi. Zatem organ interpretujący potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym mural jako dzieło sztuki nie podlega amortyzacji.

interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 listopada 2023r. nr 0111-KDWB.4010.100.2023.1.AZE