Polska osiągnęła zamierzony cel, tj. uzyskała zawężenie zakresu jednostek objętych obligatoryjnym raportowaniem informacji niefinansowych.

Kompromisowe zapisy przewidują wprowadzenie:
- obowiązkowego raportowania minimum informacji niefinansowych, związanych z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu, przez duże jednostki zainteresowania publicznego (tj. najczęściej duże podmioty o ponadnarodowym obszarze działania, działające w ramach dużych grup kapitałowych), mające powyżej 500 pracowników, w ramach sprawozdania z działalności lub w formie odrębnego raportu;
- obowiązku ujawniania polityki różnorodności w zakresie składu organów spółki przez duże spółki notowane.

W przypadku jeśli dana spółka nie prowadzi polityki w ww. zakresie będzie musiała ten fakt ujawnić i wyjaśnić.

Formalne przyjęcie dyrektywy nastąpi po głosowaniu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego oraz na posiedzeniu Rady UE. Nowa dyrektywa spowoduje konieczność m.in. nowelizacji ustawy o rachunkowości.