Relacja do produktu krajowego brutto kwoty państwowego długu publicznego wyniosła 52,1 proc., kwoty długu Skarbu Państwa wyniosła 50,2 proc. a relacja do PKB  kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 6,7 proc.

Kwota ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez NBP i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego 2016 wyniosła 958 531,6 mln zł, wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2017 r. wyniosła 39 793,1 mln zł. Różnica tych dwóch kwot wyniosła 918 738,4 mln zł, a relacja tej różnicy do PKB -  49,6 proc.

Obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych (M. P. poz. 508)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów