Zgodnie z ustawą o rachunkowości udziały objęte przez jednostkę w innej spółce kapitałowej stanowią składnik majątku zaliczany generalnie do długoterminowych aktywów finansowych, które ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. W związku z powyższym w przypadku objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, cenę nabycia udziałów (aktywów finansowych) będzie stanowić wartość bilansowa tego wkładu.

Należy podkreślić, iż - w świetle przepisów ustawy o rachunkowości - w momencie objęcia udziałów w zamian za wkład rzeczowy nie ustala się wyniku finansowego. Ustala się go dopiero pod datą sprzedaży tych udziałów. Objęte udziały zalicza się do aktywów finansowych i ujmuje - w zależności od okresu, na jaki zostały nabyte - jako inwestycje krótkoterminowe albo długoterminowe.

Objęte udziały ujmuje się pierwotnie w wartości wynikającej z umowy (w istocie stanowiącej ich cenę rynkową) na przeznaczonym do tego koncie aktywów finansowych (drugostronnie po stronie Ma na koncie pozostałych przychodów operacyjnych). Równolegle powinno nastąpić wyksięgowanie wartości bilansowej poszczególnych składników majątku jednostki wniesionych do nowoutworzonej spółki jako wkład rzeczowy (Wn konto pozostałych kosztów operacyjnych, Ma konto odpowiednich aktywów). Różnicę (powstałą na kontach pozostałych przychodów operacyjnych oraz pozostałych kosztów operacyjnych) między wyższą (wynikającą z umowy spółki) ceną rynkową udziałów, a niższą ceną ich nabycia, odpowiadającą wartości księgowej wniesionego wkładu, należy odnieść na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (Wn konto pozostałych kosztów operacyjnych i Ma konto kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny).

Dzięki takiemu ujęciu operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, zmiana struktury aktywów jednostki wskutek wniesienia do nowoutworzonej spółki wkładów niepieniężnych (nieruchomości) w zamian za udziały nie wpłynie na wynik finansowy tej jednostki.

Treść całego pisma Ministra Finansów znajduje się tutaj>>>.

Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z 20 stycznia 2015 r., sygn. akt. DR1/502/336-1/DBX/2014