Wszystkie zaproponowane zmiany mają ugruntowanie w szeregu zmian ustrojowych, jakie weszły w życie z początkiem 2016 r. Najważniejsze zmiany, które uwzględniono w projektowanym rozporządzeniu, to:

a) wyodrębnienie w systemie ewidencji zatrudnienia w sądach powszechnych nowej grupy pracowników, czyli asesorów sądowych i włączenia ich do statusu zatrudnienia „07”, w którym obecnie wykazywani są wyłącznie asesorzy prokuratorscy;

b) dodano nowy statusu zatrudnienia „18” dla grupy specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;

c) dodano w sprawozdaniu Rb-70 nową grupę aplikantów sądowych i prokuratorskich i dodano dla tej grupy nowy status zatrudnienia „19”;

d) uzupełniono katalog symboli identyfikujących państwowe fundusze celowe, nadając dla celów sprawozdawczych symbol dla Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który został utworzony na podstawie art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339);

e) zaproponowano, że obowiązani do sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego są kierownicy jednostek obsługujących odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych. Z uwagi na ten przepis dodano, że przepisy rozporządzenia w zakresie obowiązku sporządzania sprawozdań rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, usunięcia 2/3 nieprawidłowości w sprawozdaniach, przekazywania sprawozdań do zarządu jednostki samorządu terytorialnego w formie określonej przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego, terminowego przekazywania sprawozdań i podpisywania sprawozdań, dotyczą również kierownika jednostki obsługującej. Ponadto w słowniku w § 2 pkt 10 dodano definicję, iż przez kierownika jednostki obsługującej należy rozumieć kierownika jednostki obsługującej, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) albo ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), albo ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890) Mając na uwadze, że kierownik jednostki obsługującej będzie również zobowiązany (w zakresie wykonywanych zadań wynikających z przepisów odrębnych) do przekazywania sprawozdań do zarządu jednostki samorządu terytorialnego, naniesiono zmiany w tym zakresie w załączniku nr 44. Ponadto w projekcie uzupełniono przepis § 4 pkt 3 lit. a o zapis, że sprawozdania Rb-30S sporządza zarząd jednostki samorządu terytorialnego;

f) w zakresie rozliczania należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i odsetek, zaproponowano usunięcie zapisu „z wyjątkiem dochodów realizowanych w ramach ustawy o funduszu świadczeń alimentacyjnych, które należy wykazywać tylko w części należnej gminie wierzyciela";

g) w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami jednostek samorządu terytorialnego odnośnie do ujmowania w sprawozdaniu Rb-27S dochodów budżetowych, pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywanych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, uregulowano szczegółowo wykazywanie tych dochodów w podziale na: – dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat; – dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących sporządzania sprawozdań Rb-70 w zakresie aplikantów sądowych i prokuratorskich, które weszłyby w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Rozporządzenie jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.