W informacji opublikowanej na swojej stronie internetowej resort finansów wymienia negatywne konsekwencje jakich można się spodziewać rolnik kupując paliwo od oszustów i poucza jak postępować, żeby tych konsekwencji uniknąć. Potencjalne zagrożenia dla rolnika z tytułu zakupu „nielegalnego” paliwa zdecydowanie bowiem przewyższają korzyści, jakie mogą oni uzyskać z tytułu „atrakcyjnej” ceny jego zakupu.

Do najbardziej istotnych konsekwencji należy zakwestionowanie u rolnika prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup paliwa przez rolnika, w przypadku gdy „wiedział lub powinien był wiedzieć”, że kupił paliwo od oszusta, który nie zapłaci podatku do urzędu skarbowego. W związku z tym przed nabyciem paliwa rolnik powinien zasięgnąć dokładnych i sprawdzonych informacji na temat podmiotu, od którego zamierza je nabyć, w celu upewnienia się co do jego wiarygodności. Ponadto powinien zwrócić uwagę, czy zakup odbywa się w warunkach typowych dla takich transakcji.

Kolejną negatywną konsekwencją uczestnictwa w takim procederze jest możliwość nałożenia na rolnika obowiązku zapłaty VAT od zakupionego paliwa, w przypadku gdy podatku nie rozliczy nieuczciwy sprzedawca. Dotyczy to zarówno rolników rozliczających VAT, jak również tzw. rolników ryczałtowych. W szczególności ryzyko zapłaty podatku za nieuczciwego sprzedawcę może pojawić się w przypadku gdy zakup paliwa odbywa się w nietypowych warunkach oraz gdy cena paliwa, którą oferuje sprzedawca jest znacząco niższa niż w przypadku innych sprzedawców. Rolnicy mogą uwolnić się od ryzyka płacenia podatku za nieuczciwego sprzedawcę w przypadku gdy kupują paliwo u sprawdzanych sprzedawców, np. od podmiotów wpisanych do prowadzonego przez ministra finansów w formie elektronicznej wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Kupując paliwo niewiadomego lub nielegalnego pochodzenia, gdy nie jest znane źródło jego pochodzenia i nie jest możliwe ustalenie sprzedawcy paliwa, rolnik może zostać zobowiązany do zapłacenia akcyzy, jeżeli nie zrobił tego sprzedawca. Ryzyko zapłaty akcyzy wystąpi np. w sytuacji, gdy rolnik odmówi ujawnienia sprzedawcy lub wskaże podmiot nieistniejący. Konsekwencją tego będzie także konieczność opłacenia przez rolnika opłaty paliwowej.

Istnieje ponadto możliwość zakwestionowania u rolnika zwrotu akcyzy, o który ubiegają się rolnicy w urzędzie gminy. W przypadku gdy faktury przedstawione przez rolnika nie będą dokumentować rzeczywistego zakupu oleju napędowego, zwrot podatku akcyzowego może zostać zakwestionowany. W sytuacji natomiast gdyby okazało się w terminie późniejszym, że rolnik pobrał nienależnie zwrot podatku akcyzowego będzie on zobowiązany do jego zwrotu wraz ze stosownymi odsetkami.

Nabycie paliwa od oszusta na podstawie faktur, które są niezgodne z rzeczywistością oraz posługiwanie się nimi przed organami podatkowymi w ramach dokonywania rozliczenia podatku może prowadzić do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Odpowiedzialności karno-skarbowej podlegał będzie także podatnik, który przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych. Czynem zabronionym jest ponadto posługiwanie się nierzetelnymi fakturami oraz nabycie oleju opałowego, bez względu na to czy dokonane w sposób legalny, czy też nie, i jego następne użycie jako napędowego.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego