Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynikła z nowelizacji przepisów ustawy o rachunkowość w wyniku której zmianie uległ zakres przedmiotowy i podmiotowy tego ubezpieczenia. Likwidacja procesu wydawania certyfikatu księgowego przez ministra finansów spowodowała, że czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która posiada pełna zdolność do czynności prawnych, była karana za ściśle określone przestępstwa oraz zawrze umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z tą działalnością.

Zobacz: Od 10 sierpnia prawie każdy będzie mógł prowadzić księgi rachunkowe >>

W rozporządzeniu określono zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC poprzez m. in. określenie zakresu czasowego ochrony ubezpieczeniowej. Ponadto enumeratywnie wyliczone zostały szkody, w przypadku których odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest wyłączona.

Obowiązek ubezpieczenia OC będzie powstawał nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności, a minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową wynosi równowartość w złotych 10 000 euro.

                                         

Rozporządzenie ministra finansów z 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U., poz. 1616) wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, tj. 19 stycznia 2015 r.

Zobacz też: Koniec ministerialnych certyfikatów dla księgowych, ale będą inne >>