Od 1 lipca 2016 r. do Ordynacji podatkowej zostanie dodany art. 193a, zgodnie z którym w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p. (tzw. Jednolity Plik Kontrolny), wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

W związku z powyższym resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym określił sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg, a także wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Zobacz: Jednolity Plik Kontrolny - zmiany od 1 lipca 2016 r. >>

Zgodnie z projektem, księgi mogą być przesyłane środkami komunikacji elektronicznej za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów. Księgi przesyłane w ten sposób powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

W załączniku do projektu określono sposób opatrywania ksiąg bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Projektowane regulacje dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego mają obowiązywać od 1 lipca 2016 roku.