Projektowana regulacja zakłada publikowanie przez Szefa KAS na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT czynnych zawierającego informacje (dane) o podatnikach zarejestrowanych, jako podatnicy VAT czynni, który będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Jednocześnie zakłada konieczność weryfikacji przy każdej płatności, czy rachunek bankowy, na który dokonywany jest przelew, został zgłoszony w wykazie podatników VAT czynnych. Na podatników nakładane są, więc dodatkowe obowiązki weryfikacyjne, których spełnienie wiązać się będzie z istotnymi nakładami pracy administracyjno - księgowej. Rozwiązanie polegające na pozbawieniu nabywcy towarów bądź usług prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatku ponad kwotę 15 tys. zł w przypadku, kiedy zapłata nastąpi na konto niezgłoszone w wykazie, oznacza przeniesienie na nabywcę skutków ewentualnych zaniechań po stronie dostawców w zakresie braku zgłoszenia rachunków bankowych do urzędu skarbowego.

Konfederacja Lewiatan podkreśla, że w pierwszej kolejności to organy podatkowe powinny egzekwować obowiązek zgłoszenia rachunków bankowych, wykorzystując do tego dostępne im procedury, nie zaś odbiorcy usług/towarów wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Według Lewiatana wprowadzenie nowego obowiązku, w szczególności dla dużych przedsiębiorców, współpracujących z dużą liczbą dostawców, będzie oznaczać konieczność wprowadzenia dodatkowej weryfikacji na etapie księgowania faktury/zlecania płatności. W konsekwencji stanowić to będzie dodatkowy nakład pracy i konieczność poniesienia istotnych kosztów. Dlatego wprowadzając proponowane rozwiązanie należy jednocześnie podjąć wysiłek dostarczenia przedsiębiorcom narzędzia, które pozwoli, aby wykonanie nakładanych obowiązków, było dla nich niedokuczliwe i bezkosztowe. W opinii Lewiatana rozwiązaniem będzie weryfikator (narzędzie IT), który w momencie dokonywania przelewu wskaże przedsiębiorcy, że rachunek, na który dokonuje przelewu nie widnieje w wykazie podatników VAT czynnych prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów