„Mając na uwadze fakt, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. powyższe usługi objęto opodatkowaniem według 23-proc. stawki podatku od towarów i usług, efektem wprowadzenia w życie przedmiotowego zwolnienia będzie objęcie większej ilości obiektów zabytkowych i dzieł sztuki działaniami konserwatorskimi” – napisano w uzasadnieniu do rozporządzenia.
Ministerstwo uzależnia możliwość skorzystania ze zwolnienie od spełnienia pewnych warunków. Prace konserwatorskie i restauratorskie będą musiały być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Ponadto przed rozpoczęciem prac (i w okresie ich wykonywania) zabytek powinien być wpisany do rejestru zabytków, do inwentarza muzeum lub wchodzić w skład narodowego zasobu bibliotecznego. Poza tym na prowadzenie prac potrzebne będzie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Resort finansów chce, by zwolnienie obowiązywało nie dłużej niż do 31 grudnia 2011 r. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 kwietnia 2011 r., jednak MF proponuje, by stosować je niejako z datą wsteczną – także wobec usług konserwatorskich i restauracyjnych wykonywanych po 1 stycznia 2011 r. (PAP)