Tak wynika z tegorocznego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości będącego odpowiedzią na pytania prejudycjalne skierowane przez NSA w Warszawie w sprawie sporu między Ministrem Finansów a spółką RR Donnelley Poland sp. z o.o. świadczącą usługi logistyczne w Polsce (sygn. C-155/12).

O orzeczeniu wyczerpująco pisze w opublikowanej w programie LEX Prawo Europejskie glosie doradca podatkowy Władysław Varga, który reprezentował polską spółkę w postępowaniu przed ETS. W ocenie autora "wyrok Trybunału z pewnością znacząco wpłynie na polskie orzecznictwo, praktykę interpretacyjną i sytuację podatników". Zdaniem W. Vargi "po wydaniu glosowanego wyroku usługodawcy z całej Unii, niezależnie od kraju, w którym mają siedzibę, mogą - i powinni - traktować usługi magazynowe jako niezwiązane z nieruchomościami i tym samym jako wolne od VAT w obrocie transgranicznym (jeżeli tylko nie łączy się z nimi przyznanie prawa do użytkowania konkretnej nieruchomości)."

Co więcej, glosowany wyrok powinien również, według pełnomocnika polskiej spółki "przyczynić się do wyeliminowania zbyt szerokiego traktowania usług związanych z nieruchomościami i przywrócić temu pojęciu prawidłową treść. Tylko usługi ściśle związane z nieruchomościami, których przedmiotem jest oznaczona nieruchomość, stanowiąca centralny, konieczny i konstytutywny element świadczenia, są opodatkowane w kraju położenia nieruchomości."