W związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, która wejdzie w życie 1 stycznia 20156 r., nastąpiła zmiana przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia określającego przypadki, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Znowelizowane przepisy ustawy przewidują, iż w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie tzw. składu usługowego (w którym jest prowadzona działalność polegającą wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym), w przypadkach wymienionych w ustawie, konieczne jest złożenie, przez podmiot występujący z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia, oświadczenia, iż wysokość akcyzy, która byłaby należna od magazynowanych lub przeładowywanych w tym składzie wyrobów tytoniowych albo napojów alkoholowych, albo olejów smarowych osiągnie w roku kalendarzowym określone minimalne poziomy. Na skutek nowelizacji ustawy, zmniejszeniu uległy także minimalne wielkości powierzchni magazynowych, które muszą być spełnione w przypadku, gdy w składzie podatkowym mają być magazynowane lub przeładowywane takie wyroby jak gaz czy inne wyroby energetyczne.

Zmiana powyższych warunków, związanych z prowadzeniem składu usługowego stanowi bezpośrednią przyczynę opracowania projektowanego rozporządzenia. Niniejszy projekt stanowi powtórzenie obowiązujących dotychczas przepisów wykonawczych. Niemniej jednak przy jego stosowaniu muszą być brane pod uwagę nowe ustawowe warunki dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie określonej w tym akcie prawnym działalności z wykorzystaniem niektórych wyrobów akcyzowych.

 

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł