Lewiatan pozytywnie o propozycji wprowadzenia faktur uproszczonych

Wprowadzenie w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami faktur uproszczonych, których forma zbliżona będzie de facto do paragonów fiskalnych, należy ocenić jako niosące istotne korzyści, wśród których można wymienić choćby usprawnienie i przyśpieszenie rozliczeń - czytamy w opinii Rady Podatkowej PKPP Lewiatan do projektu nowelizacji ustawy o VAT.

Jedną z proponowanych zmian jest umożliwienie podatnikom dokumentowania transakcji o wartości brutto nieprzekraczającej 450 zł lub 100 euro fakturą uproszczoną, która nie będzie musiała zawierać danych identyfikujących nabywcę (jego imienia i nazwiska lub nazwy, adresu oraz numeru NIP) oraz niektórych szczegółowych informacji wymaganych obecnie.

W niektórych państwach członkowskich UE (np. w Niemczech) prawidłowo wystawiony paragon fiskalny dokumentujący transakcję o wartości nie przekraczającej 150 euro, zawierający dane jakie wymagane będą dla faktur uproszczonych może stanowić podstawę odliczenia podatku naliczonego. Proponowana nowelizacja, stanowiąca implementację zapisów Dyrektywy Rady 2010/45/UE, wprowadzi taką możliwość także dla podatników z innych państw UE.

Projekt przewiduje ponadto znaczne wydłużenie terminu na wystawienie faktury VAT. Zgodnie z planowanym brzmieniem art. 106i ustawy o VAT, po wprowadzeniu nowych przepisów, fakturę będzie należało wystawić nie później niż 7 po zakończeniu miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę lub w którym otrzymano zaliczkę. Z uwagi jednak na planowane zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, zmiana ta będzie mieć jedynie implikacje administracyjne, pozwalające podatnikom na udokumentowanie wszystkich transakcji dokonanych na rzecz jednego kontrahenta jedną zbiorczą fakturą VAT.

Zdaniem ekspertów Rady Podatkowej, proponowana zmiana nie przewiduje możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem sprzedaży, choć też nie wprowadza zakazu. Z dalszej analizy wnioskować należy, iż taka faktura byłaby uznana przynajmniej za „nieprawidłową”, co wywiera skutki zarówno na gruncie podatkowym jak i cywilnoprawnym. W szczególności oznaczać to może dla nabywcy brak lub utrudnienie w obniżeniu podatku naliczonego, a dla sprzedawcy ryzyko nieotrzymania zapłaty za fakturę oraz możliwe ryzyko dochodzenia roszczeń nabywcy w przypadku poniesienia szkody w związku z odliczeniem podatku z takiej faktury.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.radapodatkowa.pl, stan z dnia 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 28 czerwca 2012 r.