Zdaniem Lewiatana przedłożone przez Ministerstwo Finansów propozycje rozwiązań legislacyjnych w zakresie opodatkowania wydobycia węglowodorów w Polsce, które nakładają na przedstawicieli branży wydobywczej całkowicie nowe obciążenia fiskalne, nie są spójne z opracowywanymi równolegle przez Ministerstwo Środowiska zmianami do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Zakłóca to ład prawny oraz istotę i sens świadczeń obecnie realizowanych przez przedsiębiorców górniczych.

Polityka inwestorów górniczych oparta jest na długoterminowych strategiach działania. Jedną z ważnych przesłanek, podejmowanych działań przez te podmioty, jest analiza warunków prawno - ekonomicznych otoczenia biznesu. Wobec ciągle większej atrakcyjności innych krajów i rejonów świata w zakresie geopotencjału, pozytywne decyzje inwestycyjne będą podejmowane w państwach bardziej otwartych i przyjaznych przedsiębiorcy. W świetle powyższego zdaniem ekspertów Lewiatana zasadne byłoby skupienie się na ustawie Prawo geologiczne i górnicze i wykorzystanie jej instytucji prawnych (opłaty za ustanowienie użytkowania górniczego, opłaty eksploatacyjnej) jako systemowych, racjonalnych i sprawdzonych w kilkudziesięcioletniej praktyce sposobów obciążenia sektora wydobywczego.

Za nieuzasadnione uważają wprowadzanie nowego obciążenia wiążącego się z koniecznością prowadzenia dodatkowej, rządzącej się odrębnymi zasadami, ewidencji podatkowej, Na krytykę zasługuje ich zdaniem także oderwanie systemu pojęciowego stosowanego w projekcie ustawy od definicji prawnych wprowadzonych lub wprowadzanych do polskiego systemu prawnego przepisami regulującymi prowadzenie działalności w zakresie wydobycia węglowodorów. Prowadzi to do nieostrości wielu przepisów, a w efekcie może skutkować licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi na styku ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym i ustawy Prawo geologiczne i górnicze.