Relacja do produktu krajowego brutto:
a) kwoty państwowego długu publicznego wyniosła 47,8 proc.,
b) kwoty długu Skarbu Państwa wyniosła 45,1 proc.,
c) kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 6,4 proc.;

Kwota:
a) ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego 2014 wyniosła 817 520,4 mln zł,
b) wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2015 r. wyniosła 40 067,2 mln zł,
c) obliczona jako różnica kwoty, o której mowa w lit. a, oraz kwoty, o której mowa w lit. b, wyniosła 777 453,2 mln zł;

Relacja kwoty, o której mowa w lit. c, do produktu krajowego brutto wyniosła 45,0 proc.

Obwieszczenie ministra finansów z 22 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych (M.P. poz. 479)