Zwoływanie i wykonywanie uchwał Zjazdu

Do zadań Krajowej Rady Doradców Podatkowych należy zwoływanie Krajowego Zjazdu, określenie sposobu jego zwoływania i organizacji oraz trybu wyboru delegatów na Zjazd dokonywanych na Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby. Na Krajowej Radzie ciąży też obowiązek zapewnienia wykonywania uchwał Zjazdu. Ustępująca Rada składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie ze swojej działalności.

Zarządzanie majątkiem Izby

Rada zarządza majątkiem i funduszami Izby - opracowuje roczne plany finansowe oraz sprawozdania z ich wykonania. Jest upoważniona do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Izby. Wyjątek stanowi odpłatne nabywanie, a także każde zbywanie i obciążanie nieruchomego majątku Izby oraz powoływanie innych podmiotów lub nabywanie w nich udziałów akcji lub innych praw majątkowych - te czynności wymagają uchwały Zjazdu, a dla ich realizacji konieczna jest uchwała Rady. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w zakresie dotyczącym Regionalnych Oddziałów Izby Rada upoważnia członków Zarządu Oddziału.

Administrowanie listą, kontrola obowiązków zawodowych

KRDP zajmuje się prowadzeniem listy doradców podatkowych oraz rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Kontroluje wywiązywanie się przez doradców z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.

Reprezentacja i opiniowanie aktów prawnych

Rada reprezentuje środowisko  doradców podatkowych, współpracuje z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej, instytucjami naukowymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz międzynarodowymi organizacjami zawodowymi.

Zajmuje się opiniowaniem projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa podatkowego i przedstawia wnioski w tym zakresie.  Opiniuje również akty prawne do ustawy o doradztwie podatkowym.

Rada wysuwa kandydatów na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego i współpracuje z tą Komisją.

Kształtowanie wizerunku zawodu

Rada podejmuje działania w celu propagowania pozytywnego wizerunku korporacji i zawodu doradcy podatkowego.

Tryb działania

Na czele Rady stoi Przewodniczący, który reprezentuje Radę, kieruje jej pracami, przewodniczy na posiedzeniach, zapewnia wykonanie uchwał Rady oraz podpisuje decyzje dotyczące listy doradców podatkowych i rejestru. Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swoich członków  Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Skarbnika, którzy razem z Przewodniczącym tworzą Prezydium KRDP. Rada opracowuje i uchwala regulamin swojego działania.  W celu wykonywania zadań, stosownie do potrzeb, może powoływać stałe i okresowe komisje doradcze oraz zespoły problemowe. KRDP obraduje na posiedzeniach, na których podejmowane są uchwały i przyjmowane stanowiska, ale w sprawach niewymagających głosowania tajnego może w okresie pomiędzy posiedzeniami podejmować uchwały w drodze obiegowej. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Mogą wziąć w nich udział przewodniczący organów Izby oraz przewodniczący Zarządów Regionalnych Oddziałów. Przewodniczący może też zaprosić na posiedzenie inne osoby. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół. Uchwały i stanowiska KRDP wszystkich dotychczasowych kadencji są opublikowane w serwisie internetowym KIDP.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł