Z przedstawionej na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki przez ministra gospodarki informacji wynika, że w celu zwiększenia poziomu innowacyjności prowadzone są takie działania jak :
•pilotażowe programy wsparcia finansowane tylko ze środków krajowych,
•program pilotażowy „Bon na innowacje”,
•program pilotażowy „Innovation Express”
•działania w ramach wspólnotowego programu na rzecz konkurencyjności i innowacji,
•kredyt technologiczny,
•ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, jest to dość szeroki wachlarz działań. Tym bardziej dziwne wydaje się zachowanie MRR, które zamiast ułatwiać rozwój innowacyjnych przedsięwzięć, administracyjnie zmniejsza popyt na unijne środki.
W celu podniesienia poziomu innowacyjności polskich firm, ekspert KPP proponuje :
•audyt wszystkich badań, projektów realizowanych przez uczelnie i podmioty badawcze – ocena potencjału komercyjnego i efektywności wydawania publicznych pieniędzy
•opracowanie katalogu potrzeb dotyczących infrastruktury badawczej oraz – na tej podstawie – planu budowy infrastruktury badawczej oraz uzależnienie korzystania ze środków publicznych (budżetowych i unijnych) od utworzenia konsorcjum złożonego z biznesu i podmiotów badawczych.
•utworzenie systemu współpracy uczelni i podmiotów badawczych z biznesem: wzór kontraktu (schemat), zasady współfinansowania, zasady transferu praw autorskich
•umożliwienie pracownikom łączenie działalności badawczej i biznesowej na uczelni, z wykorzystaniem środków trwałych i finansowych uczelni w zamian za udział w zyskach z komercjalizacji wyników badań
•alokowanie środków publicznych na naukę na zasadach konkursowych. Potrzebny jest funduszu/e poręczeń kredytowych poręczających kredyty udzielane na realizację projektów badawczo-rozwojowych (warunek: konsorcjum nauka+biznes).
•wprowadzenie ulg podatkowych dla partnerów konsorcjum związanych z prowadzeniem wspólnych badań, których efekty zostaną skomercjalizowane (podobne do podatkowych rozwiązań skierowanych do indywidualnych przedsiębiorstw).