Pytanie

Małżonka złożyła samodzielne zeznanie podatkowe za rok 2014.
Czy istnieje możliwość złożenia korekty tegoż zeznania zmieniając je na rozliczenie wspólne z mężem przed 30 kwietnia 2015 r.?

Odpowiedź

Tak, istnieje w przedstawionej sytuacji możliwość dokonania korekty złożonego zeznania celem wspólnego rozliczenia małżonków. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Małżonkowie, co do zasady, podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów (zob. art. 6 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Na wspólny wniosek małżonków, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków (zob. art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f.).

Wniosek o wspólne opodatkowanie małżonków musi zostać złożony w terminie złożenia zeznania podatkowego (co do zasady jest to 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie roczne). Co istotne, wniosek o wspólne opodatkowanie może zostać w tym terminie również wówczas, gdy wcześniej jeden lub oboje z małżonków złożyli samodzielne zeznanie podatkowe (zob. przykładowo wyrok WSA w Warszawie z 14 lipca 2004 r., III SA 777/03). Potwierdza to również opracowana przez Krajową Informację Podatkową broszura informacyjna dotycząca zeznań podatkowych za 2014 r., gdzie czytamy, że "jeżeli małżonkowie złożyli odrębne zeznania, to do dnia, w którym upływa termin określony dla złożenia zeznania (30 kwietnia), mogą dokonać ich korekty składając wspólne zeznanie".

Zobacz też: Termin rozliczania PIT za 2014 rok mija 30 kwietnia >>

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego