Pierwszy wykład pt. Obowiązek podatkowy i terminy wystawiania faktur poprowadziła Pani Małgorzata Militz – doradca podatkowy, menedżer w MMR Consulting spółka Doradztwa Podatkowego. Zmiany w zakresie zasad określania momentów powstania obowiązku podatkowego i fakturowania należą do najbardziej istotnych zmian w VAT w 2014 r. Co więcej, nowe przepisy zmieniły zasady powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych, które były stosowane w wielu przypadkach przez ostatnie 20 lat. Z racji rewolucyjności wprowadzonych rozwiązań, przepisy te stwarzają szereg wątpliwości interpretacyjnych, a w konsekwencji – obaw co do ich prawidłowego stosowania. Celem wykładu było przedstawienie nowych regulacji, a także wskazanie obszarów, które mogą być przedmiotem ryzyk w zakresie VAT i sporów podatkowych. W pierwszej jego części Prelegentka omówiła nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego według przepisów polskich oraz dyrektywy VAT – m.in. nową zasadę ogólną oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego przy czynnościach rozliczanych w okresach rozliczeniowych. Kolejno zaprezentowano także czynności, dla których obowiązek podatkowy przestał powstawać w sposób szczególny oraz nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w sposób szczególny, przykładowo dla świadczenia usług budowlanych, usług najmu, świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz dostaw energii. Następnie Prelegentka przedstawiła zmiany w przepisach dotyczących wystawiania faktur VAT, w tym zakres obowiązku i nowe terminy wystawiania faktur, a także kwestię likwidacji faktur wewnętrznych.

Z kolejnym wykładem pt. Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania wystąpiła Pani Marta Szafarowska – doradca podatkowy, partner w Kancelarii Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Prelegentka rozpoczęła wystąpienie od przedstawienia zmiany definicji podstawy opodatkowania, omawiając również praktyczny wymiar tej zmiany. Kolejno prezentowane zagadnienia dotyczyły zarówno elementów, które podstawa opodatkowania obejmuje, jak i tych, które do niej nie wchodzą – Prelegentka rozważała, czy z perspektywy uchwały 7 sędziów NSA z dnia 8 listopada 2010 r., I FPS 3/10 przepisy kreują obecnie nowy stan prawny, czy też nie oraz czy wprowadzenie przedmiotowego przepisu do ustawy zmienia zasady opodatkowania świadczeń złożonych (np. usług leasingu i ubezpieczenia przedmiotu leasingu). Ponadto omówione zostało zagadnienie korekty podstawy opodatkowania i zwolnienie z wymogu uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej – zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska SA, wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę nie narusza prawa unijnego. Jeżeli jednak uzyskanie potwierdzenia w rozsądnym terminie jest niemożliwe lub utrudnione organy podatkowe powinny umożliwić dostawcy wykazanie, że dochował należytej staranności oraz, że transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określonych w korekcie. Na koniec Prelegentka zaprezentowała przegląd najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie świadczeń złożonych – m.in. uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r., I FPS 3/10 oraz wyroku TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing.

Kolejny Prelegent sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Pan Adam Bącal dokonał przeglądu bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz polskich sądów administracyjnych – omawiając m.in. następujące orzeczenia: wyrok TSUE z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie C-138/12 Rusedespred, Bułgaria i wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-152/02 Terra Baubedarf Handel oraz wyroki NSA: z dnia 18 października 2013 r., I FSK 1480/12; z dnia 22 maja 2013 r., I FSK 863/12 oraz z dnia 10 kwietnia 2013 r., I FSK 359/12.

Ostatni wykład pt. Nowe zasady odliczania podatku naliczonego poprowadził Pan Roman Namysłowski – doradca podatkowy, Senior Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young. Wystąpienie dotyczyło zmienionych zasad odliczania podatku naliczonego z uwzględnieniem praktycznych wątpliwości związanych z zasadami rozliczania podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; zasadami pomniejszania podatku należnego w przypadku i okresów rozliczeniowych, w których to pomniejszenie może być dokonane oraz obowiązkiem korekty podatku naliczonego będącego efektem zmian do zasad określania podstawy opodatkowania. Podczas wykładu wskazane zostały także zasady rozliczania VAT z tytułu zakupu tzw. samochodów osobowych. Tematyka obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. zasad odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu i użytkowaniu samochodów wywołała ożywioną dyskusję wśród uczestników Konferencji, którzy zadali prowadzącemu wykład szereg pytań dotyczących tej kwestii.

Konferencja była adresowana do doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem podatkowym, właścicieli biur rachunkowych oraz głównych księgowych w firmach, dla których interpretacja problemów wynikających ze stosowania przepisów o VAT stanowi istotny element codziennej aktywności zawodowej. Uczestnicy Konferencji otrzymali bogatą i aktualną wiedzę na temat najważniejszych zmian VAT na rok 2014, popartą praktyką orzeczniczą i dogłębną analizą prawniczą przepisów polskich i europejskich.

Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną
Przeglądu Podatkowego