Odpowiedź:

Przychód pracownika z tytułu polisy powstaje z dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Uzasadnienie:

Wartość nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników (jak wskazane ubezpieczenia medyczne czy inne) podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.). Wartość tego przychodu ustala się według zasad określonych w art. 11 u.p.d.o.f. Przychodami pracownika są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
W przypadku świadczeń pieniężnych poniesionych za pracownika będzie to moment ich poniesienia, lecz w przypadku innych nieodpłatnych świadczeń ustawodawca nie wskazuje wprost momentu powstania przychodu. W przypadku, gdy następuje wydanie pracownikowi nieodpłatnego świadczenia, momentem uzyskania przychodu jest moment ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji pracownikom.
Zatem momentem powstania przychodu ze stosunku pracy z tytułu uzyskania nieodpłatnych świadczeń jest dzień, w którym pracownik otrzymał od pracodawcy prawo do skorzystania z tych nieodpłatnych świadczeń. W przypadku ubezpieczeń będzie to więc dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową (początek obowiązywania polisy).
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 3 października 2014 r., IPPB4/415-518/14-2/JK.
Niezależnie od powyższego proszę rozważyć, czy składki na świadczenia medycyny pracy będą powodowały u pracownika powstanie przychodu. Wydaje się bowiem, że nie powstaje tu w ogóle przychód ze względu na regulację art. 229 § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zgodnie z którym wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Wartość tego rodzaju świadczeń, otrzymanych przez pracownika od pracodawcy, nie stanowi więc przychodu pracowników.
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 28 października 2014 r., IPTPB1/415-434/14-2/MD.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 10.07.2015 r.