Odpowiedź:
Zapłata za importowaną usługę przed jej wykonaniem powoduje obowiązek wcześniejszego rozliczenia importu usług.

Uzasadnienie:
Ustawa podatkowa nie precyzuje szczególnego sposobu powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług, należy zatem zastosować ogólne zasady (art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Zasady ogólne stanowią, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi (art. 19a ust. 1 u.p.t.u.). Biorąc zatem pod uwagę, że usługa licencyjna obejmowała okres styczeń – grudzień to obowiązek podatkowy powstałby ostatniego dnia grudnia 2016 r.
Należy przy tym zauważyć, że opłaty produktowej nie sposób zakwalifikować do którejś z kategorii transakcji objętych szczególnym sposobem ustalania obowiązku podatkowego, wymienionych w art. 19a ust. 5 u.p.t .u.
Niezależnie od powyższego trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli jednak przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19a ust. 8 u.p.t.u.). W opisanym w pytaniu przypadku obowiązek podatkowy powstałby ostatniego dnia grudnia 2016 r., wcześniejsza zapłata powoduje jednak powstanie obowiązku podatkowego w dacie otrzymania przez licencjodawcę przez kompensatę (w lutym 2016 r.).
Jeśli chodzi o przeliczenie kursu walut to należy go dokonać zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 u.p.t.u. Stanowi on, że przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bądź Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.
Gdy zaś na wystawionej fakturze z 21 stycznia kwoty kreślone są w walucie obcej to przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego NBP (EBC) danej waluty obcej na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 16.02.2016 r.