Pytanie

Pytanie dotyczy obowiązku podatkowego dla faktur korygujących wystawianych do faktur eksportowych i unijnych.
Spółka dla dostaw dokonywanych w ramach eksportu i sprzedaży do krajów UE wystawia faktury korygujące związane:
a) ze zmianą ilości towarów (reklamacje) lub
b) zmianą wartości (korekty cenowe).
Kiedy spółka po dniu 1 stycznia 2014 r. ma ująć ww. rodzaje korekty do deklaracji?
Czy obowiązek podatkowy dla faktur korekt wystawionych do faktur pierwotnych z datą wystawienia przed i po 1 stycznia 2014 r. jest taki sam?
Obecnie spółka ujmuje ww. faktury korygujące do deklaracji w dacie wystawienia faktury korekty.

Odpowiedź

W przypadku, gdy podatnik przed 1 stycznia 2014 r. wyeksportuje towar albo dokona wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów będzie zobowiązany udokumentować te zdarzenia w sposób i na zasadach obowiązujących do końca 2013 r. Natomiast faktury korygujące wystawiane po 1 stycznia 2014 r. (w tym te odnoszące się do faktur i zdarzeń zaistniałych do dnia 31 grudnia 2013 r.) winny być wystawiane według reguł obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 1 pkt 24 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35) – dalej u.z.p.t.u., począwszy od 1 stycznia 2014 r. podstawę opodatkowania VAT obniża się m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży upustów i obniżek cen oraz o wartość zwróconych towarów. Powyższe wynika z nowego brzmienia art. 29a ust. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm) – dalej u.p.t.u. Również w 2014 r. warunek posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru nie stosuje się w przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (nowy art. 29a ust. 15 pkt 1 u.p.t.u.).

Analizując treść art. 29a ust. 10 u.p.t.u. nasuwa się wniosek, że ustawodawca wiąże możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania z zaistnieniem zdarzeń, które mają wpływ na tę podstawę, tj. z udzieleniem obniżek cen i dokonaniem zwrotu towarów - podobnie jak w 2013 r.

Również w 2014 r. w myśl (wprowadzonego przez art. 1 pkt 50 u.z.p.t.u.) art. 106j u.p.t.u. w przypadku, gdy po wystawieniu faktur udzielono upustów lub obniżek cen oraz dokonano zwrotu podatnikowi towarów, podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktur korygujących.

Jak zatem wynika z powyższego podatnik po dokonaniu eksportu towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – w związku z korektami cenowymi i uznanymi reklamacjami mającymi miejsce po 1 stycznia 2014 r. – będzie zobligowany do wystawienia faktur korygujących oraz uwzględnienia tych zdarzeń w deklaracjach dotyczących okresów rozliczeniowych, w których obniżono cenę lub dokonano zwrotu towarów.

W myśl art. 12 ust. 1 u.z.p.t.u. do dokumentowania czynności dokonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy art. 106 u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem, oraz przepisy wydane na jego podstawie, z zastrzeżeniem ust. 2.
Natomiast według art. 12 ust. 2 u.z.p.t.u., do wystawiania faktur korygujących faktury wystawione przed dniem 1 stycznia 2014 r. i faktury wystawione zgodnie z ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 106j–106l u.p.t.u. w brzmieniu nadanym u.z.p.t.u.
W świetle powyższego zdarzenia (w tym eksport towarów i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów) dokonane przed dniem 1 stycznia 2014 r. należy udokumentować w sposób i na zasadach obowiązujących do końca 2013 r. Natomiast faktury korygujące wystawiane po 1 stycznia 2014 r. (w tym te odnoszące się do faktur i zdarzeń zaistniałych do 31 grudnia 2013 r.) winny być wystawiane według reguł określonych w nowych przepisach, tj. m.in. w art. 106j.