Skradziono mi samochód, który leasingowałem na firmę. Firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty odszkodowania z tytułu pozostawienia w samochodzie dowodu rejestracyjnego samochodu, zażądała także zwrotu wartości skradzionego samochodu w terminie dwóch tygodni od powiadomienia mnie o tym obowiązku. Zatrudniłem prawnika, celem wynegocjowania mniejszej kwoty zobowiązania. Sprawa zakończyła się pozytywnie. Spisaliśmy ugodę, z której wynika, że wierzyciel wyraża zgodę na spłatę zobowiązania pomniejszonego o 20.000 zł oraz odsetki pod warunkiem terminowych spłat rat określonych w ugodzie.
Czy obniżenie zadłużenia o 20.000 zł będzie dla mnie przychodem opodatkowanym?
Jeśli tak to z jaką datą datą zawarcia ugody czy z datą terminowej spłaty całego zobowiązani tj. w 2011 r.?
Czy będzie to pozostały przychód operacyjny czy finansowy?
Czy faktura wystawiona dla mnie przez prawnika będzie kosztem uzyskania przychodu?
Jeśli nie, to czy będę mógł odliczyć od niej podatek VAT?

Dodaję, że prowadzę pełną księgowość jako firma jednoosobowa handlująca hurtowo paliwem.
Jeżeli zobowiązanie wobec leasingodawcy zostało przez podatnika ujęte w kosztach uzyskania przychodów, to zmniejszenie tego zobowiązania (jego częściowe umorzenie) należy wykazać w przychodach do opodatkowania w dacie zawarcia ugody.
Jeżeli zobowiązanie nie było jeszcze ujęte w kosztach uzyskania przychodów, to na skutek ugody nie powstaną przychody, lecz dojdzie do zmniejszenia kosztów.
Obsługa prawna stanowi moim zdaniem koszt podatkowy.
Do niedawna urzędy skarbowe kwestionowały prawo podatników do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów opłat na rzecz leasingodawcy dokonywanych po utracie przedmiotu leasingu. Obecnie interpretacja przepisów jest korzystna dla podatników: opłaty takie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów jako związane z zawartą umową leasingową. Na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z dnia 9 czerwca 2008 r., ITPB3/423-150/08/DK, http://sip.mf.gov.pl, wyjaśnił:
"Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w skutek kradzieży przedmiotu leasingu, Spółka zobowiązana była na mocy zawartej z leasingodawcą umowy do zapłaty kwoty rozliczeniowej. Nie jest to już co prawda opłata za korzystanie z przedmiotu leasingu, lecz Wnioskodawca podpisując umowę zobowiązał się do jej poniesienia w określonej sytuacji by móc korzystać z przedmiotu umowy leasingu. Zobowiązanie to było więc niezbędne w celu zawarcia wskazanej umowy.

Reasumując nie ma więc decydującego znaczenia, czy opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego ponoszone są w trakcie trwania tej umowy, czy też po jej zakończeniu. W kontekście ww. przepisów w dalszym ciągu są to jednak opłaty leasingowe wynikające z tej umowy, które "korzystający" decyduje się ponieść zawierając umowę leasingu operacyjnego. Pozostałą do zapłaty kwotę rozliczeniową płaconą w ratach należy więc uznać za koszt związany z umową leasingową i tym samym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o ile przedmiotowa umowa leasingu operacyjnego spełnia warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych."
Jeżeli zobowiązanie wobec leasingodawcy było przez podatnika ujęte w księgach i w kosztach podatkowych, to jego zmniejszenie jest częściowym umorzeniem, które skutkuje powstaniem przychodu. Jeżeli jest to zobowiązanie przyszłe, dotychczas nie zaksięgowane w kosztach, wówczas w wyniku zawartego porozumienia zmniejszą się przyszłe koszty (i nie powstanie przychód).
Koszty obsługi prawnej można ująć w kosztach uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych wprost przez ustawodawcę. Koszty prawnika negocjującego z leasingodawcą bez wątpienia są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - i są wydatkiem uzasadnionym ekonomicznie.