Zwolnienie przewidziane w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, a zatem o możliwości skorzystania z niego decydować musi fakt korzystania przez zarządcę portu z określonych budowli (gruntów) i wykonywania przy ich zastosowaniu zadań w zakresie świadczenia usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej.  
Problematyka opodatkowania nieruchomości położonych na terenach portów ma bardzo duży wymiar fiskalny. Z tego względu glosowane orzeczenie, którego przedmiotem jest zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury portowej, zasługuje na szczególną uwagę. Wyrażony przez sąd pogląd co do charakteru przedmiotowego zwolnienia, które ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, zasługuje na aprobatę, chociaż w praktyce skutkuje bardzo ograniczonym jego zastosowaniem. Uwzględniając stanowisko sądu, ze zwolnienia będą mogły korzystać jedynie podmioty zarządzające portami morskimi. 
Czy podmioty działające na terenach portów morskich mają prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli oraz gruntów wykorzystywanych do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?
Jak należy rozumieć użyty w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwrot „infrastruktura portowa”?
Czy rozporządzenie wydane celem realizacji innej niż podatkowa ustawy może przesądzać o zakresie zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości?
 
 
Więcej w Przeglądzie Podatkowym 2/2012 r.