Firma prowadzi pełną księgowość. W miesiącu wrześniu zapłaciła za udział w targach, które odbędą się w październiku oraz zakupiła bilety lotnicze na przelot na targi w październiku (otrzymała już za te usługi faktury).
Kiedy firma powinna zaliczyć te wydatki w koszty, we wrześniu czy w październiku?

Wydatki poniesione we wrześniu tytułem opłacenia udziału w targach w tym przelotu na targi jako wydatek pośredni będą stanowiły koszt uzyskania przychodu we wrześniu, mimo iż same targi odbędą się w październiku.
Koszty związane z udziałem w targach należy zakwalifikować do grupy kosztów reklamy, które stanowią koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 8 lipca 2008 r., I SA/Rz 443/08, wskazał, iż wydatki na reklamę, chociaż niewątpliwie są związane z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami, a tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym roku podatkowym wystąpił przychód uzasadniający ich poniesienie.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W Państwa przypadku nie ulega wątpliwości, że wydatki poniesione we wrześniu tytułem opłacenia udziału w targach w tym przelotu na targi są kosztami pośrednimi i dotyczą okresu nie przekraczającego roku podatkowego dlatego też wydatki poniesione we wrześniu tytułem opłacenia udziału w targach będą stanowiły koszt uzyskania przychodu we wrześniu, mimo iż same targi odbędą się w październiku.