Stanowisko do opublikowanego 12 listopada br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji nowego projektu założeń do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz niektórych innych ustaw zostało przekazane do Ministerstwa Finansów 30 listopada 2015 r. KIBR prezentuje w nim kolejną grupę uwag do najnowszych rozwiązań.

W aktualnej wersji dokumentu pojawia się szereg istotnych zmian, o których dyskutowano na etapie konsultacji społecznych organizowanych przez Ministerstwo Finansów. Uwagi do założeń przedstawiły praktycznie wszystkie liczące się organizacje gospodarcze.

Zaangażowanie tak szerokiego grona interesariuszy było dla naszego środowiska dobrym sygnałem, że w coraz większym stopniu zrozumiała staje się kluczowa funkcja biegłego rewidenta w gospodarce - czytamy w opinii dla Ministerstwa Finansów. Wciąż jednak są propozycje, które, zdaniem środowiska, nie pozostaną bez negatywnego wpływu na dostępność usług audytorskich, działalność polskich biegłych rewidentów oraz małych i średnich firm audytorskich, jeśli zostaną wprowadzone w zaproponowanym kształcie.

- Propozycje te mają charakter zbędnych nadregulacji, co staraliśmy się wykazać. Ponieważ część propozycji jest nowa, niezbędne jest, naszym zdaniem, poważne rozważenie konferencji uzgodnieniowej ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - wyjaśnia w stanowisku prezes Krzysztof Burnos.