Organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolnym, ma prawo nałożenia kary porządkowej, lecz tylko do określonej wysokości. Zgodnie z art. 262a Ordynacji podatkowej, maksymalna wysokość kary porządkowej podlega w każdym roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach danego roku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega zmianie.

Obecnie, zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (M.P. poz. 710), wysokość kary porządkowej wynosi 2800 zł. Na podstawie obwieszczenia z 13 sierpnia 2015 r. (M.P. poz. 723) kwota kary porządkowej w 2016 roku pozostanie taka sama.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego