Celem jest uszczelnienie systemu VAT i ograniczenie wyłudzeń skarbowych.

Monitoring przewozu towarów
Monitoring przewozu towarów wszedł do porządku prawnego na początku 2017 r. Objęte nim zostały przede wszystkim towary akcyzowe. Teraz zakres ustawy zostanie rozszerzony.  Projekt ustawy zakłada objęcie systemem monitorowania również przewozów kolejowych towarów. Dodatkowo wprowadzony zostanie również monitoring produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz niektórych wyrobów medycznych.

Kontrole w transporcie kolejowym mają uwzględniać jego specyfikę. Ustawa nie przewiduje chociażby wykonywania kontroli w trakcie przewozu towarów na całej sieci kolejowej. Ma być przeprowadzana np. na bocznicach kolejowych w miejscu dostarczenia lub w kolejowych oddziałach celnych.

Uzasadnieniem zmiany przepisów jest m.in. narastający problem z dostępnością do wielu produktów leczniczych dla ludzi. Projektodawca tłumaczy, że ma to związek z masową sprzedażą produktów leczniczych przez hurtownie do zagranicznych kontrahentów, co skutkuje brakiem w polskich aptekach specjalistycznych lub nowoczesnych leków, zwłaszcza tych ratujących życie. Sprzedaż leków na czarnym rynku odbywa się również bez opodatkowania. Rozszerzenie monitoringu transportu ma zapobiec tego typu działaniom.

Urząd właściwy do karania podatników
Zgodnie z ustawą kary za naruszenie przepisów może nakładać naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę karanego podmiotu. Resort finansów planuje teraz doprecyzować ten przepis i wyznaczyć Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim do nakładania kar pieniężnych na podmioty, które mają siedzibę poza Polską lub gdy nie można ustalić właściwości miejscowej naczelnika urzędu. Projekt rozporządzenia w tym zakresie ogłoszony został w stronie Rządowego Centrum Legislacji. Aktualnie jest on na etapie uzgodnień.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Mariusz GoleckiKlauzula przeciwko unikaniu opodatkowania  >>