Obowiązek złożenia przez grupy kapitałowe informacji o grupie podmiotów – tzw. raport Country-by-Country wynika z ustawy z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648). Na podmioty, które nie wywiążą się z obowiązku przekazania raportu CbC, czy samego powiadomienia dotyczącego tego raportu, Szef KAS może nałożyć karę pieniężną w maksymalnej wysokości 1 mln zł.

Jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium RP albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium RP, ale prowadzi na jej terytorium działalność przez zagraniczny zakład, powiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że:

• jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy albo

• wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Jak raportować?

Oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego CBC-P jest opublikowana w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP – wzór nr 2017/10/09/4487:

epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde.

Powiadomienie należy złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Formularz CBC-P może być przygotowany i przekazany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jako plik w formacie XML za pośrednictwem systemu e-Deklaracje lub w formie pisemnej na adres: Ministerstwo Finansów, Departament Poboru Podatków ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. Z kolei, system e-Deklaracje umożliwia przyjmowanie dokumentów CBC-P od 19 października 2017 r.

Termin na złożenie powiadomienia

W pierwszym roku objętym raportowaniem (rozpoczynającym się po 31 grudnia 2015 r., ale przed 1 stycznia 2017 r.), powiadomienie należy złożyć w ciągu 10 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy. Zgodnie z art. 82 pkt 8 ustawy przez sprawozdawczy rok obrotowy rozumie się rok obrotowy, za który jest sporządzane roczne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w odniesieniu do którego dane są przedstawiane w informacji o grupie podmiotów. Zatem tylko w przypadku grup, których sprawozdawczy rok obrotowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym i zakończył się 31 grudnia 2016 r., termin na przekazanie powiadomienia Szefowi KAS za ten rok mija z dniem 31 października 2017 r. Ponadto, 31 grudnia 2017 r. mija termin złożenia kolejnego powiadomienia, tym razem za 2017 r. (dla sprawozdawczego roku podatkowego trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.). Należy zaznaczyć, że ustawa nakłada obowiązek raportowania w omawianym zakresie w terminie do ostatniego dnia sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy. Zaś 10-cio miesięczny termin na złożenie powiadomienia dotyczy wyłącznie roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2015 r., ale przed 1 stycznia 2017 r.

Konsekwencje niewywiązania się z obowiązku raportowania

Na podmioty, które nie wywiążą się z obowiązku przekazania raportu CbC, czy samego powiadomienia dotyczącego tego raportu, Szef KAS może nałożyć karę pieniężną w maksymalnej wysokości 1 mln zł. Ponadto, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, złożenie nieprawdziwej informacji dla celów raportowania CbC zagrożone jest karą grzywny do 240 stawek dziennych.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów