Odpowiedź:
Przychody uzyskane przez polską spółkę w postaci dywidendy otrzymanej od spółki mającej swoją siedzibę w Luksemburgu winny być zaprezentowane w CIT-8 a podatek zapłacony w Luksemburgu podlega odliczeniu od polskiego podatku.
Uzasadnienie:
Udzielając odpowiedzi na pytanie należy wskazać, że co do zasady, zagraniczna dywidenda wypłacona osobie prawnej będącej polskim rezydentem podatkowym jest jej przychodem, który podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym i opodatkowaniu łącznie z pozostałymi przychodami. Jednak w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., zapisane zostało, że zwolnione są dochody osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez określonych w art. 3 ust. 1,  jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi
Gdyby dochód nie korzystał ze zwolnienia, wówczas podatnicy są uprawnieni do odliczenia od podatku należnego polskiemu fiskusowi podatku uiszczonego w państwie źródła tego przychodu. W takim przypadku wysokość odliczenia jest ograniczona do wysokości podatku należnego w Polsce, jaki proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą (patrz art. 20 ust. 1 u.p.d.o.p.).
Skoro podatnik otrzymał dywidendę od spółki mającej siedzibę w Luksemburgu należy odwołać się do regulacji art. 24 ust. 2 lit. b) Konwencji między Rzecząpospolitą Polska a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527 z późn. zm.) – dalej Konwencja. Zgodnie z tą regulacją, w przypadku opodatkowania dywidendy na terytorium Luksemburga Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodów lub zysków ze sprzedaży majątku tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Luksemburgu. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na taki dochód lub zyski ze sprzedaży majątku uzyskane w Luksemburgu. To oznacza, że Polski podatnik musi wykazać przychód uzyskany wraz z dywidendą w zeznaniu rocznym CIT-8.
Od polskiego podatku dochodowego odliczonego od takiego dochodu odliczany jest podatek zapłacony za granicą. Kwota dywidendy prezentowana jest w poz. 28 CIT-8. Podatek zapłacony za granicą prezentowany jest w poz. 54 informacji CIT-8/O, a w efekcie, również w poz. 55 CIT-8.
Odnośnie tego, czy jest dowolność w wyborze miejsca i sposobu opodatkowania dywidendy wypłacanej spółce polskiej, to niestety nie może tutaj być mowy o uprawnieniu do wyboru miejsca opodatkowania. Konwencja wskazuje wyraźnie, że dywidenda co do zasady jest opodatkowana w państwie podatnika otrzymującego wypłatę ale może również być opodatkowana w państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli właściciel dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak ustalony nie może przekroczyć:
a) 0 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent i posiadała ona ten udział przez nieprzerwany 24 miesięczny okres poprzedzający dzień wypłaty dywidend;
b) 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.
Użyte w Konwencji sformułowanie "może również być opodatkowana" nie powinno być postrzegane jako legitymacja do wyboru miejsca opodatkowania – chodzi tutaj o to, że dywidenda podlega opodatkowaniu w państwie siedziby spółki. Skoro udział polskiego wspólnika jest niski, wówczas właściwa jest stawka 15%.
Radosław Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 12 stycznia 2015 r.