Jestem jednym z trzech współwłaścicieli spółki jawnej. Planujemy w spółce przeprowadzić inwestycję w tym celu potrzebujemy zakupić grunt pod nowo planowaną halę.
Ponieważ moja prywatna ziemia (jestem rolnikiem) leży obok firmy, to jest możliwość, abym ja odsprzedał spółce. Jaki podatek zapłacę?

Nie jest wykluczone, że będzie Pan musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Oprócz ewentualnej konieczności zapłacenia tego podatku nie będzie Pan obowiązany do zapłacenia innego podatku. Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.
W przypadku sprzedaży nieruchomości dojść może przede wszystkim do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem jest bowiem odpłatne zbycie nieruchomości lub oraz części oraz udziału w nieruchomościach (zob. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.).
Należy jednak zauważyć, że przychód z tego źródła powstaje, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej (ten warunek jest w przedstawionej sytuacji spełniony) i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. W przedstawionej sytuacji oznacza to, że jeśli sprzedawany grunt został przez Pana nabyty w 2004 r. lub wcześniej, jego sprzedaż spółce jawnej nie spowoduje powstania u Pana przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (nie ma przy tym znaczenia sposób nabycia).
Inaczej będzie się miała rzecz, jeżeli sprzedawany grunt został przez Pana nabyty w 2005 r. lub później. Nie znajdzie w tej sytuacji zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f., gdyż sprzedana ziemia po sprzedaży utraci swój rolny charakter. To czy i na jakich zasadach dojdzie do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zależy od daty nabycia ziemi. Jeżeli sprzedawana ziemia została przez Pana nabyta:
1) w 2005 lub 2006 r. do opodatkowania przychodu z jej sprzedaży znajdą zastosowanie przepisy u.p.d.o.f. obowiązujące do końca 2006 r. (zob. art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.); oznacza to możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku przychodu ze sprzedaży przeznaczonego na cele mieszkaniowe oraz zwolnienia od podatku przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny lub spadku (zob. art. 21 ust. 1 pkt 32 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.); jeżeli zwolnienia te nie znajdą zastosowania, konieczne będzie zapłacenie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego (zob. art. 28 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.);
2) w 2007 lub 2008 r. do opodatkowania dochodu z jej sprzedaży znajdą zastosowanie przepisy u.p.d.o.f. obowiązujące w latach 2007 i 2008 (zob. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.); oznacza to opodatkowanie dochodu z jej sprzedaży według stawki 19% (bez możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku);
3) w 2009 lub 2010 r. do opodatkowania dochodu z jej sprzedaży znajdą zastosowanie obecnie obowiązujące przepisy u.p.d.o.f; oznacza to możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego z jej sprzedaży przeznaczonego na cele mieszkaniowe (zob. art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.); jeżeli zwolnienie to nie znajdzie zastosowania, dochód ze sprzedaży ziemi będzie opodatkowany podatkiem dochodowym według stawki 19%.
Oprócz ewentualnej konieczności zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych nie będzie Pan obowiązany do zapłacenia innego podatku. Do opodatkowania podatkiem VAT nie dojdzie, gdyż sprzedając ziemię nie będzie Pan działał w charakterze podatnika. Jednocześnie podatnikiem z tytułu opodatkowania umowy sprzedaży ziemi podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie w przedstawionej sytuacji spółka nabywająca ziemię (jako kupujący – zob. art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649).