Jak rozliczyć zwrot przedmiotu leasingu finansowego dla leasingodawcy zagranicznego?

Pierwotnie rozliczono WNT z tytułu przywozu przedmiotu leasingu do kraju (naczepa). Teraz następuje przedwczesne rozwiązanie umowy i zwrot do Austrii przedmiotu leasingu. Czy należy wystawić fakturę VAT jako WDT, czy to leasingodawca powinien wystawić fakturę korygującą na zwrot towaru?

W przedmiotowej sytuacji leasingodawca powinien wystawić fakturę korygującą.
Na wstępie należy zauważyć, iż leasing finansowy, czyli taki, który przewiduje, iż w następstwie normalnych zdarzeń określonych umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności towaru zostanie przeniesione, na gruncie VAT traktowany jest jako dostawa towarów (zob. art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.).
Powyższe oznacza, iż w sytuacji w której leasingodawcą jest unijny podatnik VAT, a leasingobiorcą jest podatnik krajowy, ten pierwszy zobowiązany jest rozpoznać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), a ten ostatni - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Dzieje się tak dlatego, ponieważ na mocy umowy leasingu finansowego ma miejsce przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na rzecz korzystającego.
Powyższe nie oznacza jednak, iż w przypadku rozwiązania umowy leasingu, leasingobiorca zwracając przedmiot leasingu powinien rozpoznać u siebie WDT. Dzieje się tak dlatego, ponieważ na skutek zerwania umowy przedmiot leasingu niejako automatem "wraca" do właściciela czyli leasingodawcy. W takiej sytuacji prawidłowym sposobem udokumentowania tego zdarzenia jest wystawienie przez leasingodawcę faktury korygującej do faktury na WDT, a u leasingobiorcy odpowiedniego skorygowania WNT. W mojej ocenie zastosowanie powinien tu znaleźć art. 86 ust. 10a u.p.t.u., tzn. korekta powinna nastąpić w bieżącej deklaracji.

Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest pismo Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 30 października 2006 r., 1471/NTR1/443-311a/06/AW, w którym podatnik zwrócił się o potwierdzenie stanowiska, iż: "w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu z winy korzystającego, za prawidłowe uznać należy wystawienie, w dacie jej ostatecznego rozwiązania, faktury korygującej do pierwotnie wystawionej faktury za dostawę towarów, uwzględniającej różnicę pomiędzy faktycznie dokonanymi płatnościami przez korzystającego, w całym okresie obowiązywania umowy a kwotą przyjętą do podstawy opodatkowania w momencie dostawy". Naczelnik urzędu skarbowego zgodził się z powyższym stanowiskiem stwierdzając: "Dla potrzeb podatku od towarów i usług czynność, na podstawie której dochodzi do wydania rzeczy na mocy umowy leasingu tzw. finansowego, stanowi dostawę towaru. (...) Odnosząc się do przedstawionego problemu należy wskazać, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają szczególnej regulacji w tym zakresie. W związku z powyższym zastosowanie mają ogólne zasady dotyczące podstawy opodatkowania oraz skutków jej zmiany po dokonaniu sprzedaży. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. (...) W przedmiotowym przypadku podstawę opodatkowania stanowi więc całość wynagrodzenia należnego finansującemu z tytułu oddania korzystającemu rzeczy (towaru) do używania, pomniejszona o kwotę należnego z tego tytułu podatku. Jednocześnie w myśl art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonywanych korekt faktur. Każda zatem zmiana wielkości wynagrodzenia należnego finansującemu, spowodowana np. wcześniejszym zakończeniem/rozwiązaniem umowy z winy korzystającego i zwrotem towaru, skutkuje zmianą podstawy opodatkowania, a tym samym kwoty podatku należnego. Powinna też zostać potwierdzona wystawieniem faktury korygującej przez finansującego."