Odpowiedź:

W przypadku eksportu towarów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na warunkach dostawy CIF, dostawa towarów następuje z chwilą wydania towaru armatorowi morskiemu. Ponieważ w miesiącu wystawienia faktury i rozpoczęcia dostawy, a więc w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, podatnik posiada dokument IE599, za ten miesiąc ma prawo rozliczyć eksport ze stawką 0% VAT.

Uzasadnienie:

W przypadku grupy reguł C (Main Carriage Paid) Incoterms sprzedający zawiera umowę przewozu i ponosi jego koszty. Jest również zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszelkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem oraz innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

Zgodnie z regułą CIF (Cost, Insurance and Freight) – koszt, ubezpieczenie i fracht – sprzedający jest odpowiedzialny również za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego. Reguła ta może być używana wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego.
Należy więc przyjąć, że w przypadku eksportu towarów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na warunkach dostawy CIF, dostawa towarów następuje z chwilą nadania towaru (wydania towaru armatorowi).

Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 19.05.2014 r., ILPP4/443-65/14-4/BA.
Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) – dalej u.p.t.u. – zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów.

Na podstawie art. 41 ust. 4 i 6 u.p.t.u. w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a u.p.t.u., stawka podatku wynosi 0%. Stawkę tę stosuje pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Skoro w miesiącu wystawienia faktury i rozpoczęcia dostawy, a więc w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, podatnik posiada dokument IE599, za ten miesiąc ma prawo rozliczyć eksport ze stawką 0% VAT.

Na mocy art. 41 ust. 9a u.p.t.u., jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Zatem w przypadku otrzymania zaliczki w wysokości 60% w maju, jeśli wywóz towarów nastąpił w czerwcu, obowiązek podatkowy w eksporcie towarów z tytułu otrzymania zaliczki powstał w maju, a od pozostałych 40% w czerwcu. W obu przypadkach stawka VAT wynosi 0%.

Podobnie w przypadku otrzymania zaliczki w wysokości 70% w maju, jeśli wywóz towarów nastąpił w czerwcu, wówczas w deklaracji VAT-7 za maj wykazuje się 70% wartości zaliczki, a pozostałe 30% w deklaracji VAT-7 za czerwiec. W obu deklaracjach ze stawką 0%.

Karol Różycki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 25.07.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów