Odpowiedź:

Skoro mamy do czynienia z nierezydentami to w Polsce podatek dochodowy powinien być płacone jedynie od wynagrodzenia za pracę wykonaną w Polsce. W praktyce oznacza to, że wynagrodzenie pracownika należy podzielić na część dotyczącą świadczenia pracy w Polsce oraz część dotyczącą świadczenia pracy poza Polską - w Polsce naliczyć podatek wyłącznie od części dotyczącej Polski. W zależności od formy zatrudnienia należy wystawić albo formularz PIT-11 albo IFT-1/ IFT-1R.

W myśl art. 3 ust. 1-2b ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
1)
posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
2)
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników niemających w Polsce miejsca zamieszkania, uważa się między innymi dochody (przychody) z:
1)
pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
2)
działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia.

W zakresie składek ZUS sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana - w dużej mierze wszystko zależy od tego czy mamy do czynienia z cudzoziemcem unijnym czy nieunijnym. Na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeniom społecznym podlegają między innymi osoby, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami.

W przypadku pracowników spoza UE składki co do zasady powinny być płacone w Polsce. W przypadku Litwinów składki powinny być płacone w Polsce, ale jeżeli Litwin będzie wykonywał co najmniej 25% ze swojej pracy w swoim kraju, obowiązek płacenia składek powstanie na Litwie. Niestety bardzo ogólny charakter pytania powoduje że nie sposób udzielić pełnej wyczerpującej odpowiedzi zajęłaby ona po prostu zbyt dużo miejsca. Zalecane jest zapoznanie się z komentarzami zamieszczonymi w naszym portalu.

Paweł Ziółkowski
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów