Podatnicy powinni pamiętać, że zasadniczo odpłatne zbycie środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej stanowi źródło przychodów z tejże działalności, co w efekcie zwiększa obciążenie podatkiem dochodowym. Istnieją jednak pewne wyjątki pozwalające uniknąć opodatkowania.

Odpłatne zbycie aktywów majątkowych

W myśl przepisów podatkowych, odpłatne zbycie środka trwałego, innego niż nieruchomość lub prawo majątkowe, jest źródłem przychodu, podlegającym opodatkowaniu, jeżeli jego sprzedaż nastąpiła przed upływem pół roku od chwili jego kupna. Termin ten liczony jest od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego przychód powstanie, jeśli sprzedaż nastąpi przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Odpłatne zbycie aktywów majątkowych uprzednio wycofanych z działalności gospodarczej

Inaczej ustawodawca ustosunkowuje się do środków trwałych, które zostały uprzednio wycofane z działalności gospodarczej. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na podatniku zbywającym składnik majątkowy przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wycofane z działalności gospodarczej.Oznacza to, że do końca tego 6-letniego okresu powstaje obowiązek zapłacenia podatku dochodowego, w związku z powstaniem przychodu z działalności gospodarczej, mimo iż składnik aktywów został wycofany z działalności gospodarczej. Również wtedy, gdy działalność gospodarcza została formalnie rozwiązana. Wysokość zobowiązania podatnika wobec organu podatkowego oblicza się zgodnie z formą opodatkowania właściwą dla rozliczenia za ostatni rok podatkowy.

Małgorzata Jawińska,Tax Care