Odpowiedź:
W kwestii ujęcia wskazanych przychodów i kosztów należy kierować się zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów, zawartymi w art. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).
Uzasadnienie:
Zasada memoriałowa zakłada, że w księgach rachunkowych oraz ostatecznie w sprawozdaniu finansowym ujmowane są wszystkie zdarzenia, które wystąpiły w danym roku obrotowym, niezależnie od faktu otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych. Przestrzeganie tej zasady pozwala uniknąć subiektywizmu w decyzjach dotyczących rejestracji i prezentacji momentu wystąpienia zmian majątkowych wywołanych gospodarczą działalnością jednostki. Zasada memoriałowa jest przeciwieństwem zasady kasowej, zgodnie z którą skutki transakcji ujmuje się w księgach w momencie wpływu lub wypływu środków pieniężnych z przedsiębiorstwa.
Uzupełnieniem zasady memoriałowej jest zasada współmierności, która zakłada merytoryczną i czasową zgodność kosztów z przychodami uwzględnianymi w procedurze obliczania wyniku finansowego, osiągniętego przez jednostkę gospodarczą w danym okresie.
W związku z powyższym, w opisanej sytuacji, z uwagi na okres zaistnienia (realizacji) zdarzeń, zarówno koszty nabytych usług, jak i przychody z tytułu ich odsprzedaży, należy ująć w 2015 r. Natomiast w roku 2014, przychody niezrealizowane w tym okresie stanowią składnik pasywów jako przychody przyszłych okresów. Z kolei koszty, które nie są współmierne do uzyskanych (zrealizowanych) w 2014 r. przychodów, należy ująć w aktywach jako rozliczenia międzyokresowe czynne.
Maciej Jurczyga, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 2 lutego 2015 r.