Pytanie
Firma jako sprzedawca dokonuje zwrotu VAT podróżnym, pobierając prowizję.
Jak należy wykazać w deklaracji VAT prowizję od zwrotu VAT podróżnym?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
Moim zdaniem prowizja winna być wykazywana w deklaracji VAT-7, wraz z inną sprzedażą opodatkowaną, w poz. 29-30.
Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.:Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., sprzedawcy oraz podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 5 u.p.t.u., dokonujący zwrotu podatku podróżnemu mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku. Niestety, w żadnym z przepisów u.p.t.u. nie zostało doprecyzowane jak powinna być potraktowana owa prowizja, w szczególności czy stanowi ona wynagrodzenie za usługę, które winno być uwzględnione przy obliczaniu VAT.
Biorąc jednak pod uwagę bardzo szeroki zakres - stworzonej na potrzeby VAT - definicji "odpłatnego świadczenia usług" (art. 8 ust. 1 u.p.t.u.), jak również to, że jest ona swego rodzaju wynagrodzeniem za świadczenie (zwrot) wykonane na rzecz podróżnego, moim zdaniem należy przyjąć, iż owa czynność podlega opodatkowaniu VAT a podstawą jest prowizja pomniejszona o zawarty w niej VAT.
Z uwagi na to, iż w przepisach u.p.t.u., ani w regulacjach wykonawczych, nie została wprowadzona stawka obniżona ani zwolnienie od VAT, czynność taka winna być opodatkowana według stawki podstawowej. Jako taka sprzedaż tego rodzaju winna być wykazywana w poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7.
Uwagi
W praktyce można spotkać się też z poglądem, że prowizja taka jest całkowicie poza VAT, tj. że zwrot nie podlega opodatkowaniu a sama prowizja w ogóle nie jest wykazywana w deklaracji VAT-7; pogląd taki został zaprezentowany - w odpowiedzi na moje pytanie - przez pracownicę Krajowej Informacji Podatkowej. Rozwiązanie takie jest dość racjonalne, jednak problem jest w tym, iż nie wynika bezpośrednio z żadnego z przepisów prawa podatkowego.
Radosław Kowalski