Odpowiedź:
Tak, jest tu import usług. Trzeba rozliczyć podatek należny i podatek naliczony. Podatkiem naliczonym będzie tylko 50% podatku należnego od importu usług.
Uzasadnienie:
Przede wszystkim trzeba określić miejsce świadczenia nabytych usług leasingu. Do usług leasingu, o których mowa, w obecnym stanie prawnym zastosowanie ma tylko ogólna reguła określania miejsca świadczenia opisana w art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.
W myśl powołanych przepisów miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
Powyższe oznacza, że usługa leasingu świadczona przez niemiecką spółkę (bez stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce) na rzecz polskiej spółki – ma miejsce świadczenia w Polsce i w związku z tym podlega opodatkowaniu polskim podatkiem od towarów i usług.
Nie podlega ona opodatkowaniu w Niemczech. Wystawiona przez niemiecką spółkę faktura za te usługi powinna być zatem bez niemieckiego VAT.
Jeśli spółka niemiecka nie jest w Polsce zarejestrowana dla celów podatku VAT, to powinna być ona bez VAT, gdyż podatek rozliczy polski usługobiorca w ramach tzw. importu usług.
Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 9 u.p.t.u., pod pojęciem importu usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.
W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. z kolei podatnikami są podmioty nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
b) usługobiorcą jest:
– w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
– w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4;
Z powyższego wynika zatem, że dla przyjęcia importu usług w Polsce generalnie konieczne jest spełnienie trzech przesłanek:
– po pierwsze – usługa jest nabywana przez podatnika mającego w Polsce siedzibę (ewentualnie stałe miejsce prowadzenia działalności) i niemającego stałego miejsca prowadzenia działalności w innym państwie;
– po drugie – usługa jest świadczona przez podatnika zagranicznego (niemającego w Polsce siedziby działalności, ani stałego miejsca prowadzenia działalności);
– po trzecie – usługa ma miejsce świadczenia w Polsce.
Usługa, o której mowa jest świadczona przez podatnika z Niemiec niemającego w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności.
Usługobiorcą jest podatnik polski.
Usługa ta ma miejsce świadczenia w Polsce.
To zatem usługobiorca powinien rozliczyć podatek VAT (należny i naliczony) od tych usług w ramach importu usług.
Jeśli jest to samochód osobowy, który ma być używany w celach mieszanych, to wówczas podatkiem naliczonym od importu usług jest tylko 50% podatku należnego od importu usług leasingu (zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 2 lit. a) u.p.t.u.).  Nie musicie wówczas prowadzić ewidencji przebiegu pojazdów.
Uwaga! Spółka polska – jako płatnik – ma obowiązek odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów niemieckiej spółki uzyskiwanych z leasingu.

Adam Bartosiewicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 23 marca 2015 r.