Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Jak należy odliczać VAT naliczony od samochodów wykorzystywanych dla celów działalności gospodarczej i na cele prywatne? 

Odpowiedź:

Podatnik (używający samochodu na cele prywatne oraz na potrzeby działalności) będzie miał – co do zasady – prawo do odliczenia 50% podatku od wydatków związanych z tym samochodem (w tym od paliwa do tego samochodu).

Uzasadnienie:

Zakładam, że mówimy tutaj o samochodzie osobowym.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 u.p.t.u. w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa zalicza się wydatki dotyczące:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Z powyższych regulacji wynika, że podatnik (używający samochodu na cele prywatne oraz na potrzeby działalności) będzie miał – co do zasady – prawo do odliczenia 50% podatku od wydatków związanych z tym samochodem (w tym od paliwa do tego samochodu).

Adam Bartosiewicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 8.02.2016 r.