Dokument ten obejmuje łącznie trzy proponowane zmiany, które zostały wcześniej wstępnie poddane dyskusji przez Komitet Interpretacyjny ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.

Pierwsza ze zmian dotyczy wpływu warunków nabycia uprawnień na wycenę transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych. Zgodnie z propozycją IASB sposób uwzględnienia warunków nabycia uprawnień oraz warunków innych niż warunki nabycia uprawnień powinien być zgodny z podejściem stosowanym przy wycenie płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych.

Druga zmiana, jaką proponuje IASB dotyczy klasyfikacji transakcji płatności w formie akcji z cechą rozliczenia netto (czyli sytuację, w której część należnych instrumentów kapitałowych jest „potrącana” w celu wypełnienia obowiązku podatkowego). IASB proponuje, żeby takie transakcje traktować w całości jako rozliczane w instrumentach kapitałowych, jeżeli tak zostałyby zaklasyfikowane, gdyby nie uwzględniały rozliczenia netto.

Trzecia ze zmian, jakie zaproponowano w dokumencie ED/2014/5 dotyczy sposobu ujęcia zmiany terminów i warunków, które powodują zmianę klasyfikacji transakcji z rozliczanej w środkach pieniężnych na rozliczaną w instrumentach kapitałowych. IASB zaproponowała, żeby:

- transakcja płatności w formie akcji była wówczas wyceniana poprzez odniesienie do ustalonej na dzień modyfikacji transakcji wartości godziwej instrumentów kapitałowych przyznanych w wyniku tej modyfikacji,

- zobowiązanie, ujęte pierwotnie w związku z transakcją płatności w formie akcji rozliczaną w środkach pieniężnych, zostało usunięte z bilansu, a transakcja rozliczana w instrumentach kapitałowych została ujęte w stopniu, w jakim usługi (których dotyczy transakcja płatności w formie akcji) zostały wykonane (wyświadczone) do dnia modyfikacji transakcji,

- różnica pomiędzy wartością bilansową zobowiązania na dzień modyfikacji transakcji a kwotą ujętą w tym dniu w kapitale podlegała natychmiastowemu ujęciu w zysku lub stracie.

Uwagi i komentarze do proponowanych poprawek MSSF 2 można zgłaszać do IASB w terminie do 25 marca 2015 r., a pełna wersja dokumentu ED/2014/5 wraz z pytaniami, jakie IASB kieruje do zainteresowanych stron, jest dostępna pod adresem: www.ifrs.org >>

Apochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego