Pytanie

Podatnik złożył wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości - na podstawie obowiązującego na terenie gminy "Programu pomocy de minimis" - gruntów związanych z realizacją nowej inwestycji. Wśród gruntów, o których zwolnienie podatnik się ubiega, jest udział (3/4) w działce.
Czy gmina - po spełnieniu wszystkich kryteriów wskazanych w programie - może zwolnić podatnika z podatku od nieruchomości od gruntu stanowiącego częściowy udział w działce (udział w wysokości 1/4 należy do innego podatnika, który nie ubiegał się o zwolnienie)?

Odpowiedź

W przedstawionej sytuacji gmina może zwolnić od podatku od nieruchomości działkę, o której mowa (jeżeli spełnione są warunki określone w przepisach lokalnych, na których podstawie przyznawane jest zwolnienie), a nie podatnika, który jest jej współwłaścicielem. Beneficjentem zwolnienia będzie w tej sytuacji – zważywszy, że podatnikami od nieruchomości w stosunku do tej działki są solidarnie obaj współwłaścicielem – również drugi ze współwłaścicieli działki.

Uzasadnienie

Jak stanowi art. 3 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – dalej u.p.o.l., jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach (przepis ten stosuje się z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 3 ust. 5 u.p.o.l.). Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji obaj współwłaściciele są solidarnie podatnikami podatku od nieruchomości w stosunku do działki, o której mowa (nie jest tak, że jeden z nich jest podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do ľ działki, zaś drugi – w stosunku do Ľ działki).

Jest to o tyle istotne, że przepisy u.p.o.l. nie przewidują możliwości określania przez gminy podmiotowych zwolnień od podatku od nieruchomości. Gminy mogą jedynie wprowadzać zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości (zob. art. 7 ust. 3 u.p.o.l.). A zatem w przedstawionej sytuacji gmina nie może zwolnić od podatku od nieruchomości konkretnego podatnika od nieruchomości (byłoby to bowiem zwolnienie podmiotowe), lecz jedynie – na jego wniosek - działkę, w stosunku do której jest on podatnikiem. Jeżeli do tego dojdzie, do zapłaty podatku od nieruchomości od tej działki przestanie być obowiązany nie tylko podatnik, który wystąpił z wnioskiem o zwolnienie, ale również podatnik, który jest drugim współwłaścicielem nieruchomości.
Reasumując – w przedstawionej sytuacji gmina może zwolnić od podatku od nieruchomości działkę, o której mowa (jeżeli spełnione są warunki określone w przepisach lokalnych, na których podstawie przyznawane jest zwolnienie), a nie podatnika, który jest jej współwłaścicielem. Beneficjentem zwolnienia będzie w tej sytuacji – zważywszy, że podatnikami od nieruchomości w stosunku do tej działki są solidarnie obaj współwłaścicielem – również drugi ze współwłaścicieli działki.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego