Gdzie i w jakim terminie należy zgłosić całkowitą likwidację spółki z o.o.?
W jakim terminie należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację CIT-8 w przypadku zamknięcia procesu likwidacji na dzień 30 kwietnia bieżącego roku?
Czy ma to być łącznie ze sprawozdaniem likwidacyjnym?

Zeznanie CIT-8 winno zostać w przedstawionej sytuacji złożone w terminie 31 lipca (nie jest przy tym konieczne złożenie takiego zeznania łącznie ze sprawozdaniem likwidacyjnym). Szczegóły oraz odpowiedzi na pozostałe pytania znajdują się w uzasadnieniu.
Zaznania CIT-8 składane są za lata podatkowe. Jak jednocześnie stanowi art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Z kolei art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) stanowi, że księgi rachunkowe zamyka się, między innymi na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym zakończenia likwidacji.
A zatem zakończenie likwidacji spółki z o.o. skutkuje zakończeniem roku podatkowego w tej spółce. Zeznanie CIT-8 za ten rok winno zostać złożone w standardowym terminie, tj. do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu tego roku (zob. art. 27 ust. 1 u.p.d.o.p.). W przedstawionej sytuacji zeznanie CIT-8 winno zostać zatem złożone w terminie 30 lipca (nie jest przy tym konieczne złożenie takiego zeznania łącznie ze sprawozdaniem likwidacyjnym).
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że o rozwiązaniu spółki z o.o. likwidator lub syndyk obowiązany jest zawiadomić właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego (zob. art. 290 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowy, Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Przepisy nie określają terminu realizacji tego obowiązku, jak również nie określają obowiązującego wzoru takiego zawiadomienia (w konsekwencji zawiadomienie to dokonane może być w formie dowolnego pisma, do którego dołączony zostanie odpis sprawozdania likwidacyjnego).
Konieczne jest również (zakładając, że rozwiązana spółka była zarejestrowana jako podatnik VAT) wystąpienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem, sporządzonym na urzędowym formularzu, o wykreślenie zlikwidowanej spółki z rejestru podatników VAT (na druku VAT-Z). Również dla wykonania tego obowiązku przepisy nie określają terminu (zob. art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym złożone zostanie takie zawiadomienie, powinna zostać również złożona ostatnia deklaracja VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (w standardowym terminie, tj. do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, za którym składana jest deklaracja – zob. art. 103 ust. 1 i 2 u.p.t.u.).
Ostatnim obowiązkiem podatkowym jest aktualizacja zgłoszenia NIP-2 w celu poinformowania organów podatkowych o zakończeniu bytu prawnego (konieczne jest zatem zaznaczenie kwadratu 2 w poz. 32 zgłoszenia NIP-2 oraz wskazanie daty rozwiązania spółki w poz. 33). Obowiązek ten winien być dopełniony (zakładając, że rozwiązana spółka była podatnikiem VAT) w terminie 7 dni od dnia zakończenia bytu prawnego spółki (zob. art. 9 ust. 1 pkt 1 w zw. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), czyli od dnia uprawomocnienia się postanowienia zarządzającego wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego (zob. art. 6945 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
Na zakończenie pragnę wyjaśnić, że obowiązek przekazania sprawozdania likwidacyjnego sądowi rejestrowemu wynika z art. 288 § 1 k.s.h. (przepis ten stanowi, że po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru; dodać warto, że art. 288 § 2 k.s.h. stanowi, że jeżeli zgromadzenie wspólników zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego nie odbyło się z powodu braku kworum, likwidatorzy powinni wykonać wymienione czynności bez zatwierdzenia sprawozdania przez zgromadzenie wspólników). Przepisy nie określają terminu, w jakim obowiązek ten winien zostać wykonany. Uznać należy, że obowiązek ten winien zostać dopełniony bez zbędnej zwłoki.