Za punkt wyjścia autorzy założeń przyjmują propozycje Ministerstwa Gospodarki, zgodnie z którymi uzyskanie Karty następowałoby z pierwszym dniem danego roku kalendarzowego i obligowałoby do spełnienia podstawowego wymogu, mianowicie rozpoczęcia prowadzenia i bieżącego udostępnienia organom podatkowym ksiąg podatkowych i dowodów księgowych prowadzonych przez podatnika w formie elektronicznej. W tym celu wykorzystana mogłaby być ujednolicona edytowalna forma elektroniczna ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w której podatnicy będą zobowiązani przekazywać dane na żądanie organu podatkowego. Do tego rodzaju elektronicznego udostępniania dowodów księgowych powinien zostać wykorzystany Portal Podatkowy.

Zobacz:  MG rekomenduje resortowi finansów m.in. Kartę Rzetelnego Podatnika >>

Karta powinna pozwalać na bardziej odformalizowaną i przyjazną podatnikowi niż w modelu wyjściowym procedurę postępowania podatkowego oraz kontroli skarbowej (dotyczy to również wysokości możliwych sankcji karnoskarbowych). Wobec posiadaczy Karty należy zaostrzyć limity kontroli, o których mowa w art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez wskazanie, że kontrola skarbowa (przy jednoczesnym, omawianym dalej, założeniu zniesienia kontroli podatkowej) nie powinna w stosunku do posiadacza Karty trwać dłużej niż 1/4 limitu rocznego określonego ustawą. Ułatwienie tego rodzaju byłoby zwłaszcza usprawiedliwione ułatwionym zdalnym dostępem organu kontrolnego do ksiąg podatkowych podatnika. Ułatwienia mogą też przewidywać prawo do doradztwa i pomocy merytorycznej ze strony organów podatkowych (wzorem w tym zakresie powinna być instytucja asystenta podatnika, przewidziana w projekcie ustawy o administracji podatkowej), określając jednocześnie tym ostatnim terminy i zasady udzielania tego rodzaju pomocy w sposób maksymalnie przyjazny podatnikowi.

Istotnym udogodnieniem tego rodzaju powinna być możliwość skorzystania ze szczególnego trybu wiążącego potwierdzenia, że dokonane przez podatnika konkretne rozliczenia podatkowe są prawidłowe. Potwierdzenie to stanowiłoby szczególną kategorię indywidualnej interpretacji podatkowej. Zwracając się z wnioskiem o nią podatnik przedstawiałby organowi podatkowemu za pośrednictwem Portalu Podatkowego pytania dotyczącego konkretnego zdarzenia rodzącego skutki podatkowe, wraz ze wskazaniem dokumentacji dotyczącej tego zdarzenia. Organ podatkowy byłby obowiązany w określonym czasie wskazać prawidłowy sposób rozliczenia skutków podatkowych tego zdarzenia. Podatnik, który skorzystałby z tej możliwości i zastosowałby się do wskazówek organu podatkowego, zyskiwałby ochronę prawną (np. w zakresie braku obowiązku wpłacania ewentualnych odsetek od zaległości podatkowych oraz sankcji karnoskarbowych). Do uprawnień wynikających z posiadania Karty można też dodać przyspieszenie terminu zwrotu podatku oraz prawo do odroczenia terminu składania deklaracji.

Zobacz też: FOR prezentuje założenia nowej Ordynacji podatkowej >>