W przedmiotowej sprawie firma, która przekazuje ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników zwróciła się do fiskusa z pytaniem dotyczącym jej obowiązków, jako płatnika.

Firma wskazała, że dopłata, z zastosowaniem zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, następuje po złożeniu przez pracownika:

- wniosku, z którego wynika, że dziecko pracownika nie ukończyło 18 roku życia,
- faktury, z której wynika kwota zapłaty za pobyt dziecka na obozie, kolonii oraz dane wystawcy - organizatora wypoczynku,
- wyciągu ze statutu organizatora lub oświadczenia organizatora, na potwierdzenie, że prowadzi działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Firma miała jednak wątpliwości, czy pracownicy chcący skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego świadczenia są obowiązani do dostarczenia dodatkowego zaświadczenia od organizatora w postaci potwierdzonej kserokopii „zaświadczenia zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty”. Pracodawca wypłacając dofinansowanie wypoczynku dziecka chciał wiedzieć czy naliczyć z tego tytułu zaliczkę na PIT.

Zdaniem firmy dodatkowe zaświadczenie „o zgłoszeniu wypoczynku” nie jest konieczne w sytuacji, gdy z zakresu działalności organizatora wnika, że prowadzi działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Dopiero, gdy organizator wypoczynku nie posiada czytelnego wpisu o działalności w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, to aby świadczenie dofinansowania wypoczynku dziecka pracownika mogło być przez płatnika objęte zwolnieniem, pracownik musi płatnikowi dodatkowo przedłożyć „zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku” właściwemu kuratorowi oświaty.

Fiskus potwierdził to stanowisko. Według organu w sytuacji, gdy pracownik w celu uzyskania dopłaty do wypoczynku dziecka przedłoży wniosek, z którego wynika, że dziecko nie ukończyło 18 roku życia, dowód zapłaty za pobyt dziecka na obozie, kolonii oraz wyciąg ze statutu organizatora lub oświadczenie organizatora, z którego wynika, że prowadzi on działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, spełnione są wymogi z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Tak więc za prawidłowe należy uznać stanowisko firmy, zgodnie z którym żądane przez nią dokumenty stanowiące podstawę dopłaty są wystarczające dla celów zastosowania zwolnienia podatkowego.

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 17 stycznia 2014 r., IPTPB1/415-652/13-4/AG