Jeśli, zgodnie z polityką rachunkowości, kasa została zamortyzowana jednorazowo, także należny zwrot zostanie ujęty w przychodach jednorazowo, w dacie powstania prawa do ulgi, zapisem:

Wn konto 224 Rozliczenie podatku VAT naliczonego i należnego w okresach następnych

Ma konto 764 Inne pozostałe przychody operacyjne.

Jeśli, zgodnie z polityką rachunkowości, kasa jest amortyzowana w dłuższym okresie, także przychody z tytułu ulgi powinny być wykazywane stopniowo, proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych. W dacie powstania prawa do ulgi jednostka dokonuje więc zapisu:

Wn konto 224 Rozliczenie podatku VAT naliczonego i należnego w okresach następnych

Ma konto 845 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów,

a następnie, równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, część ulgi przeksięgowywana jest na przychody zapisem:

Wn konto 845 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów

Ma konto 764 Inne pozostałe przychody operacyjne.

W obu przypadkach rozliczanie ulgi w więcej niż jednym okresie rozliczeniowym zostanie odnotowane jedynie na koncie 224 Rozliczenie podatku VAT naliczonego i należnego w okresach następnych.

Przepis art. 111 ust. 4 ustawy podatku od towarów i usług stanowi, iż podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Zobacz książkę "Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi" dostępną w księgarni internetowej Profinfo>>

Sposób realizacji tego uprawnienia został zapisany w rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, które w § 3 stanowi, że odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia nie może być jednak wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym.

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Z punktu widzenia wyniku finansowego zwrócona kwota powinna być ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych - zależnie od tego, czy kasa jest amortyzowana jednorazowo czy też podlega amortyzacji w czasie, należy dokonać wyboru sposobu ujęcia ulgi w księgach.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego